Uitbreiding EU Verordening 1408/71 tot postactieven niet onrechtmatig

Een ingezetene van België heeft de Nederlandse nationaliteit en ontvangt een AOW-uitkering uit Nederland. De Belastingdienst heeft het ‘niet in Nederland belaste inkomen’  vastgesteld op nihil. De AOW genieter bestrijdt op verschillende gronden de rechtmatigheid van de afgegeven beschikking.  Hof Den Bosch (23/10/2014, 13/01070)oordeelt dat de AOW genieter onder de personele werkingssfeer van EU Verordening 1408/71 valt, dat de uitbreiding van Vo. 1408/71 tot postactieven niet onrechtmatig is en dat wordt voldaan aan alle voorwaarden van art. 28 van Vo. 1408/71. De AOW genieter heeft recht op zorgverstrekking in België ten laste van Nederland. Nederland is bevoegd daarvoor een bijdrage te heffen. De heffing van deze bijdrage krachtens art. 69 Zvw is niet in strijd met art. 104 Grondwet. De Belastingdienst is bevoegd de beschikking af te geven en handelt niet onrechtmatig door deze gegevens te verstrekken aan het College voor Zorgverzekeraars.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015