Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Uitbreidingen bij de CAR-verzekering

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft op 7 januari 2020 een uitgebreid document gepubliceerd om kennis te delen over de uitbreidingen op de CAR-verzekering. Het document is van belang voor acceptanten, makelaars en riskmanagers.

Inleiding

In de jaren 60 werd in Nederland de CAR-verzekering geïntroduceerd. Destijds waren de polisvoorwaarden beperkt en bleef een aantal risico’s nog onverzekerd. Door de tijd werd in de praktijk duidelijk dat de dekking van de CAR-verzekering voor verzekeraars soms te ruim was en dat aan de andere kant aanzienlijke risico’s van de verzekerden niet waren verzekerd.

 

Steeds meer werd de dekking van de verzekering aangepast aan omstandigheden die bij introductie van de eerste CAR-verzekeringen nog niet bekend waren. Verder moesten er aanpassingen plaatsvinden door nieuwe, vaak technologische, ontwikkelingen die het bouwen aanzienlijk veranderde.

 

Makelaars breidden de standaardpolissen uit met veel eigen clausules of maakten soms zeer uitgebreide formulieren, die het mogelijk maakten een dekking op maat voor hun klant te regelen. Vaak met hogere sub-limieten dan gebruikelijk en veel dekkingen leken standaard geregeld, zonder dat daarvoor aparte clausules aangehecht dienden te worden.

 

Andere ontwikkelingen die een rol spelen zijn de verandering van de wijze waarop wordt gebouwd. Vroeger had iedereen zijn eigen rol. Moderne samenwerkingsvormen zorgen voor combinaties van bedrijven die alle werkzaamheden gezamenlijk uitvoeren van ontwerp tot bouw en soms zelf tot exploitatie aan toe. Hierdoor worden steeds meer risico’s toegevoegd aan de CAR-verzekering die hiermee steeds meer kenmerken van allerlei andere verzekeringen in zich verenigt. Wij zien onderdelen zoals motorrijtuigdekking of aansprakelijkheid ten opzichte van zzp’ers, maar ook vormen van bedrijfsschade en beroepsaansprakelijkheid komen steeds meer voor als onderdeel van de CAR-verzekering.

Belang van het document

Omdat veel zaken niet meer standaard zijn en per verzekeraar of makelaar kunnen verschillen is het van belang voor acceptanten en sluiters bij het afsluiten van de verzekering een afweging te maken of het risico, ook al is het standaard in het polisformulier omschreven tegen standaardpremie, te verzekeren is of dat bijzondere omstandigheden een afwijkende premiestelling noodzakelijk maakt. De makelaar zal daarnaast moeten kijken welke facultatieve dekkingsonderdelen in dit specifieke geval met name aan de verzekering moeten worden toegevoegd.

 

Voor de schadecorrespondent en de expert is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de specifieke dekkingsomschrijving van de verzekering waarop een claim wordt gemeld. Zijn er bijzondere onderwerpen die extra actie noodzakelijk maken? Bijvoorbeeld als extra kosten zijn verzekerd, kan het van belang zijn snel te handelen om de schade snel te kunnen herstellen. Elke dag die verloren gaat kan leiden tot extra kosten onder de verzekering.

 

Omdat het vooral van belang is de verschillende onderwerpen te herkennen, zodat daar zo nodig rekening mee gehouden kan worden vermelden wij de verschillende extra regelingen en dekkingen.

Bijzondere dekkingen die al of niet standaard werden geregeld:

Wij geven een overzicht van de dekkingen die in het document van het Verbond worden beschreven (zie externe links).

Het werk

 • Extra kosten voor overwerk om na schade op tijd op te leveren
 • Extra kosten om na schade op tijd op te leveren
 • Uitbreiding kring van verzekerden onder de polis
 • Versnellingskosten
 • Vervallen (of verzachten) van plichten van verzekerden, onder andere de meldingsplicht
 • Letselinsluiting werknemers indien niet voldoende elders is verzekerd
 • Werkmaterieel sectie Aansprakelijkheid
 • DIC/DIL/DID
 • Uitbreidingen van limieten (of het geheel afwezig zijn hiervan) van bereddings-, opruimings- en/of zoekkosten
 • Kosten contra-expert of adviseur
 • Vaartuigen sectie II
 • Vervuiling

Eventueel aan te vullen/uit te breiden met

 • Het Werk uitbreidingen
 • Prefabricage in Europa
 • Opslag bij leveranciers
 • Transport wereldwijd exclusief zeetransport
 • Branddekking na oplevering
 • Brand- en waterschade door ingebruikname voor oplevering
 • Uitbreidingen op schadebegrip ‘soms ook standaard geleidelijk ontwikkeld gebrek’
 • Uitgestelde opleveringstermijn; tot laatst gereedgekomen onderdeel (all-risk-dekking deels opgeleverde werken)
 • Tot 25% meerwerk gedurende de onderhoudstermijn zijn meeverzekerd conform dekking van het werk
 • Meldingsplicht is vervallen
 • ‘To follow’ is uitgebreid
 • Begrip verlies is uitgebreid met: ‘ook door overheidswege er niet over kunnen beschikken’
 • Opzet is meeverzekerd                  

Aansprakelijkheid

 • Excedent WAM
 • Excedent letsel zzp’ers
 • Bereddingskosten letsel, ook als WA niet is verzekerd
 • Rechtsbijstand strafzaak

Schade eigen eigendommen

 • Dekkingen boven de verzekerde som: bereddings-, opruimings-, zoekkosten en dergelijke tot 130%
 • Herstelkosten zijn gratis meeverzekerd

Rechtspraak ‘schadebegrip’

De uitbreiding van het schadebegrip ‘plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van de verzekerde zaak’ is door de rechter in eerste instantie aanvaard. Inmiddels is deze zaak in cassatie behandeld en terugverwezen naar het hof Den Haag. Het hof zag in een uitgebreide uitspraak (zie externe links) geen grond om het begrip onzekere gebeurtenis op te rekken (zie met name rechtsoverweging 2.28).

Informatie

 • VTVaktechniek
 • Schade Zakelijk
 • EQF 7
 • Maandag 3 februari 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships