Uitkering uit door werkgever afgesloten reis- en ongevallenverzekering is loon

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 28 januari 2020 (publicatie 7 februari 2020) uitspraak gedaan of een overlijdensuitkering ontvangen uit een door de werkgever van de overledene afgesloten reis- en ongevallenverzekering loon is.

De zus van belanghebbende is overleden met de ramp van MH17. Uit een door de werkgever van de zus afgesloten reis- en ongevallenverzekering ontvangt belanghebbende een overlijdensuitkering van $ 100.000.

 

Volgens de inspecteur is het in deze verzekering opgenomen recht op een overlijdensuitkering een uit de dienstbetrekking van de zus voortvloeiende aanspraak. Deze aanspraak is vrijgesteld (artikel 11 lid 1 onderdeel h Wet LB), zodat de later uitkering tot het loon behoort.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat het om een verzekering gaat, die de werkgever voor haar werknemers heeft gesloten ter uitvoering van een bepaling in de arbeidsovereenkomst. Het hieruit voortvloeiende recht op een overlijdensuitkering is een aanspraak in de zin van artikel 10 lid 2 Wet LB. Deze uit de dienstbetrekking voortvloeiende aanspraak behoort niet tot het loon, omdat zij recht geeft op een uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval. De uitkering van $ 100.000 behoort dan tot het loon.

 

De vrijstelling (wetgeving 2014) voor uitkeringen of verstrekkingen, die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als een beloningsvoordeel worden ervaren, is niet van toepassing. De vrijstelling (artikel 11 lid onderdeel n Wet LB) is gezien vijf erfgenamen voor 1/5 deel van toepassing. Dit betekent een vrijstelling van € 7.283.

Informatie

  • Fiscaal: Overig
  • Dinsdag 11 februari 2020