Uitkomsten enquête Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Keuze



30 procent van de fondsen had bij het invullen van de enquête een keuze gemaakt voor een van de modellen. Veel fondsen moeten dus nog een keuze maken. De meeste van die fondsen geven aan die keuze nog in 2013 te gaan maken. 16 procent van de fondsen wil de keuze pas in januari of later maken. DNB zal met die laatste fondsen contact opnemen om het keuzeproces te bespoedigen, want DNB verwacht dat pensioenfondsen ultimo 2013 een keuze hebben gemaakt. Het is namelijk van belang om tijdig een weloverwogen keuze te maken. Fondsstukken moeten immers worden aangepast, belanghebbenden moeten worden meegenomen in de keuze en ook zullen veel fondsen op zoek moeten naar (nieuwe) (mede) beleidsbepalers. Deze moeten worden getoetst door DNB. Dit alles moet voor 1 juli 2014 gereed zijn. 



 



De meerderheid van de fondsen die inmiddels een keuze hebben gemaakt, kiest voor het paritaire model. De fondsen die nog geen keuze hebben gemaakt, neigen ook in meerderheid naar het paritaire model. 



 



Besluitvormingsproces



Fondsen die kiezen of van plan zijn te kiezen voor het paritaire model noemen draagvlak als belangrijkste motivatie voor hun keuze. Toch lijkt dat draagvlak bij de stakeholders van het pensioenfonds in het besluitvormingsproces in een aantal gevallen niet gezocht te worden. 



 



Uit de enquête blijkt dat bijna een derde van de pensioenfondsen die inmiddels hebben gekozen, aangeeft geen sterkte-zwakte analyse te hebben gemaakt van de verschillende modellen. Van de fondsen die nog een keuze moeten maken, geeft een kwart aan zo’n analyse niet te zullen maken. Fondsen bevinden zich nu in de unieke situatie om de sterktes en zwaktes van het huidige bestuursmodel in kaart te brengen en een afgewogen oordeel te vormen over het meest aansluitende en toekomstbestendige bestuursmodel. Juist op die manier kan het bestuur de keuze voor het model verantwoorden aan de achterban. DNB verwacht dat pensioenfondsen zo’n analyse maken. Daarom zal DNB hierover bij een aantal fondsen navraag doen. 



 



Ook blijkt uit de enquête dat ongeveer een derde van de fondsen die een keuze hebben gemaakt, in het keuzeproces evenwichtige belangenafweging niet heeft vastgelegd. Zonder vastlegging hiervan is het nagenoeg onmogelijk om de keuze te verantwoorden tegenover de verschillende belanghebbenden bij het pensioenfonds. Ook op dit punt zal DNB bij een aantal pensioenfondsen navraag doen. Fondsen die nog moeten kiezen geven in grote meerderheid aan de evenwichtige belangenafweging wel te gaan vastleggen.



 



Een opmerkelijke uitkomst is dat bijna de helft van de fondsen die een keuze hebben gemaakt en een deelnemersraad hebben, zegt hierbij geen advies te hebben ingewonnen bij die deelnemersraad. Dat is opmerkelijk, niet alleen met het oog op draagvlak, maar ook vanwege de rol van de deelnemersraad. Het betreft immers een essentieel besluit dat invloed heeft op de governancestructuur van een pensioenfonds en dat wordt verankerd in de statuten. Bij een negatief advies van de deelnemersraad of bij een niet-tijdige adviesaanvraag riskeert het fonds tijdverlies. Gelet op de krappe implementatietijd acht DNB dit onwenselijk. DNB zal dan ook nader onderzoek doen naar het inzetten van de deelnemersraad in het besluitvormingsproces bij de betreffende fondsen. Overigens zeggen de fondsen die nog een keuze moeten maken en een deelnemersraad hebben in grote meerderheid dat ze wel van plan zijn de deelnemersraad bij de keuze om advies te vragen.



 



Voor een zorgvuldig besluitvormingsproces is het nodig dat fondsen deze punten in de besluitvorming betrekken. Alleen met een zorgvuldige besluitvorming kan het bestuur kiezen voor het bestuursmodel dat het beste bij het pensioenfonds past en dat daardoor het meeste draagvlak voor dat bestuursmodel oplevert.



 



Vervolg



Zoals aangekondigd, biedt DNB fondsen de mogelijkheid in de periode van 1 januari tot 1 april 2014 hun totaalpakket van wijzigingen in de governance aan DNB voor te leggen. Dat wil zeggen, de voorgenomen wijzigingen in de statuten en alle meldingsformulieren behorende bij de voorgenomen benoemingen (inclusief de daarbij horende functieprofielen, cv’s en overige bijlagen), zoals die ingaan op 1 juli 2014. Indien de informatie compleet is, zal DNB voor 1 juli 2014 uitsluitsel geven of de voorgenomen wijzigingen in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving. Indien de voorgenomen wijzigingen later dan 1 april worden aangeboden, kan DNB niet garanderen hier voor 1 juli uitsluitsel over te geven. 



 



DNB zal de grotere pensioenfondsen (T3 en T4) op korte termijn apart informeren over wanneer DNB hun conceptstatuten en de toetsingsstukken uiterlijk wil ontvangen. 



 



Pensioenfondsen die nog geen keuze hebben gemaakt, ontvangen half november een nieuwe enquête met vragen over de besluitvorming rond de keuze voor één van de modellen. Fondsen die al wel een keuze hebben gemaakt, kunnen van DNB aanvullende informatieverzoeken verwachten naar aanleiding van hun antwoorden op vragen van de enquête. Die verzoeken zullen onder meer gaan over de sterkte-zwakte analyse, de vastlegging van de evenwichtige belangenafweging en het adviesrecht van de deelnemersraad. Maar ook andere onderwerpen kunnen aan bod komen.



 



Meer informatie over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en het toezicht van DNB op die wet, vindt u in de Nieuwsbrief pensioenen van augustus.

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015