Uniformering loonbegrip

De Wet uniformering loonbegrip is per 1 januari 2013 van kracht geworden. Deze wet regelt dat het loonbegrip voor de loonbeasting, premies volks- en werknemersverzekeringen en Zvw nagenoeg met elkaar in overeenstemming zijn gebracht. Dit betekent dat de bijtelling prive gebruik auto loon is voor de werknemersverzekeringen. De inleg in de levensloopregeling is aftrekbaar van het loon voor alle loonheffingen. Dit geldt ook voor de uitkering. Let wel, hier treedt een dubbele heffing op: in het verleden is de inleg niet aftrekbaar geweest voor de premieheffing werknemersverzekeringen, maar worden de uitkeringen met ingang van 2013 wel loon voor de werknemersverzekeringen. Een uitzondering op dit laatste geldt bij uitkeringen aan werknemers die op 1 januari 61 jaar of ouder zijn. De uitkering is in dat geval loon uit vroegere dienstbetrekking en dus geen loon voor de werknemersverzekeringen. Gehandhaafd is dat loon uit vroegere dienstbetrekking en eindheffingsloon anders dan in geval van naheffing geen loon is voor de werknemersverzekeringen, maar wel loon voor de andere loonheffingen

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015