Verplichte melding incidenten aan DNB

Pensioenfondsen zijn met ingang van 1 januari 2015 verplicht om een incidentenregeling te hebben en om een incident bij het pensioenfonds of bij de uitvoeringsorganisatie te melden aan DNB. 

De incidentenregeling houdt in dat het fonds procedures en maatregelen moet hebben ten aanzien van de omgang met en vastlegging van incidenten. Volgens het recent in werking getreden artikel 19a van het Besluit financieel toetsingskader is een incident een gedraging of gebeurtenis, die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een fonds. Naast incidenten die plaatsvinden bij het fonds zelf, kunnen ook incidenten bij de pensioenuitvoeringsorganisatie een ernstig gevaar vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf van het fonds. Als zich bij de PUO een incident voordoet, dan zou dit aan het fonds gemeld moeten worden. Fondsen kunnen eventueel een meldingsplicht in de overeenkomst tot uitbesteding regelen.

Ook wanneer het pensioenfonds twijfelt of een gebeurtenis moet worden gezien als een incident, kan het fonds contact opnemen met de toezichthouder.  

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015