Verzekeraar heeft voldoende geïnformeerd over fiscale gevolgen premievrij maken

Het Kifid heeft op 10 februari 2020 uitspraak gedaan of een verzekeraar voldoende heeft geïnformeerd over de nadelige fiscale gevolgen van het premievrij maken van een kapitaalverzekering.

Belanghebbende heeft in 1999 via zijn toenmalige adviseur een kapitaalverzekering (spaarkasovereenkomst) afgesloten bij een verzekeraar. In 2011 heeft belanghebbende verzocht deze verzekering inlegvrij te maken. In een brief heeft de verzekeraar de eventuele nadelige fiscale gevolgen van premievrijmaking aangegeven. Belanghebbende heeft een verklaring ondertekend dat hij hierover geïnformeerd is.

In 2019 heeft de verzekeraar bij de uitkering aangegeven dat de belastingvrijstelling niet van toepassing is, omdat onvoldoende jaren inleg is betaald.

Belanghebbende vordert een vergoeding van de verzekeraar voor het door hem geleden financiële nadeel doordat de belastingvrijstelling niet kan worden toegepast. Volgens belanghebbende is de belastingvrijstelling bij aanvang van de kapitaalverzekering toegezegd. Daarnaast is hij in 2011 niet expliciet door de verzekeraar geïnformeerd over de fiscale gevolgen van het premievrij maken voordat een periode van 15 jaar is verstreken.

Het Kifid oordeelt dat de verzekeraar belanghebbende voldoende heeft ingelicht over de fiscale consequenties van premievrijmaking. Belanghebbende had redelijkerwijs dan ook op de hoogte kunnen en moeten zijn van de (fiscale) gevolgen. Indien dit niet het geval was, had belanghebbende zelf, alvorens tot premievrijmaking over te gaan, bij zijn adviseur, dan wel de verzekeraar, nadere informatie moeten inwinnen over de gevolgen hiervan.

Het Kifid wijst de vordering derhalve af.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen
  • Woensdag 26 februari 2020