Verzekeringsplicht buitenlandse werknemer bij NL-werkgever

De besluiten uitbreiding en beperking kring verzekerden volks- en werknemersverzekeringen zijn met ingang van 1 januari 2015 aangepast. Een van de wijzigingen betreft het invoeren van verzekeringsplicht voor personen die de nationaliteit van een EU/EER/Zwitserland of derde land hebben, buiten Nederland wonen in de EU/EER/Zwitserland, een dienstbetrekking hebben met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever en voor deze werkgever arbeid verrichten buiten Nederland, de EU/EER/Zwitserland. Het hebben van een arbeidsovereenkomst met een in Nederland gevestigde werkgever kan er dus toe leiden dat, ook al wordt er niet in Nederland of de EU/EER/Zwitserland gewerkt maar wereldwijd, toch sprake is van verzekeringsplicht voor de volks- en werknemersverzekeringen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015