Visie Sociaal Economische Raad (SER) op pensioenstelsel

Deze vier varianten zijn beoordeeld op cruciale criteria zoals het uiteindelijke pensioenresultaat, de aansluiting op maatschappelijke trends, de macro-economische effecten en de lastigheden qua transitie. De variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ wordt als interessant bestempeld. Wel is de uitwerking van een aantal elementen nog onbekend. Daarom zal de SER initiatief nemen deze variant de komende tijd nader te verkennen. In deze variant maken sociale partners in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken over de in te leggen premie en welke risico’s collectief worden gedeeld. Het systeem van een gelijke gemiddelde premie (doorsneepremie) voor alle deelnemers wordt in deze variant losgelaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015