Visitatiecommissie nIeuwe stijl?

Als gevolg van de WvBP buigen veel besturen zich over de bestuursmodellen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de (her)benoeming en verkiezing van bestuursleden; paritair, onafhankelijk uitvoerend/niet uitvoerend. Ook de  toetsing van bestuurders door DNB is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Daarbij kan de bemensing van het IT-orgaan makkelijk uit het oog worden verloren. Vooral wanneer men een bestaande VC wil continueren.

De nieuwe wet regelt ook de bemensing van het IT orgaan. Elk lid van het intern toezicht dient individueel in de functie te worden benoemd, op basis van een collectieve en een, daarvan afgeleide, individuele profielschets. Omdat toezicht wordt gehouden in het belang van belanghebbenden, wordt verwacht dat ook het VO/BO daarbij wordt betrokken. Bij de benoemingstermijnen en rooster van aftreden dient te worden gestreefd naar continuïteit, hetgeen er op neer komt dat men de leden van RvT en VC nieuwe stijl voor vaste periodes benoemd.

Voor fondsen die hun VC via een derde organisatie hadden ingericht, heeft dit de nodige consequenties. Waar men nu nog mogelijkheden heeft om van ronde naar ronde te wijzigen in de samenstelling van de commissie, zal dat in de VC nieuwe stijl alleen in exceptionele situaties mogelijk zijn en gemotiveerd moeten worden naar het VO. Omdat de toezichthouder een interne functionaris is van het fonds zal het bestuur minder invloed hebben op de samenstelling van jaar tot jaar en de VC aan zeggingskracht winnen.  

De VC nieuwe stijl verschilt qua bemensing, opdracht en werkwijze niet wezenlijk meer van een RvT. De overlegfrequentie zal verschillen, maar het staat een VC vrij om in overleg met bestuur een effectieve overleg- en rapportagevorm overeen te komen.

Zowel RvT als VC rapporteren aan het VO/BO. De vorm waarin zij hun bevindingen rapporteren is vrij, maar wordt in elk geval opgenomen in het jaarverslag. Daarin zal het IT orgaan een kwalificatie dienen te geven over het functioneren van het bestuur ten behoeve van het VO/BO. De VC nieuwe stijl zal door zijn permanente karakter en intensievere overlegmogelijkheden een betere onderbouwing voor hun conclusies kunnen krijgen. Daarmee zal de VC beter in staat zijn VO en het bestuur te informeren, te adviseren en bij te staan.

Bovenstaande uitgangspunten in combinatie met een implementatie per 1 juli 2014 zal er toe leiden dat besturen reeds in de eerste helft van 2014 in contact moeten treden met hun (beoogde) IT leden, omdat deze op die datum formeel benoemd moeten zijn. Tevens zullen de keuzes  moeten zijn opgenomen in de evaluatieverslagen die bij DNB in het eerste kwartaal 2014 moeten worden aangeleverd.

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015