VITP komt met Code voor intern toezichthouders

De VITP beoogt met deze normen een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het intern Toezicht bij pensioenfondsen en daarmee de kwaliteit van, en het vertrouwen in, pensioenfondsen. Met de acceptatie van de code hebben de leden van de VITP (ca 130 actieve intern toezichthouders uit de sector) te kennen gegeven deze code actief te zullen toepassen in hun  toezichtactiviteiten.  De VITP roept alle Intern toezichthouders bij pensioenfondsen op de normen van de VITP toezichtcode toe te passen  of in het jaarverslag deugdelijk gemotiveerd uiteen te zetten waarom van de normen is afgeweken. 

De VITP toezichtcode is gebaseerd op de Pensioenwet zoals die luidt na inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en op de Code Pensioenfondsen van 6 september 2013 van de Pensioenfederatie en de STAR.  Net als de Code Pensioenfondsen worden deze normen voor Intern Toezicht  beschouwd als 'good practice' voor toezichthouders. 

De VITP zal een Monitoring commissie instellen die tot taak heeft  om in kaart te brengen, en te houden, hoe deze Code wordt nageleefd en daarover periodiek verslag uit te brengen.

Afhankelijk van het gekozen bestuursmodel en de aard en omvang van het fonds hebben pensioenfondsen één van drie vormen van intern toezicht; een Raad van Toezicht (RvT), Niet-uitvoerende bestuurders in een One-tier-board (NUB), of een Visitatiecommissie (VC).  Hoewel er grote overeenkomsten zijn tussen de drie vormen van toezicht, zijn er ook belangrijke verschillen die in de Code afzonderlijk worden belicht. 

De Code bestaat uit specifieke normen. In de tekst is ook toelichting (cursief) opgenomen die geen deel uitmaakt van de normen, maar bedoeld zijn om lezer een beter inzicht in de normen te verschaffen.

Met de publicatie van deze versie voor consultatie in de pensioensector wil de VITP deze 'good practice' normen onder aandacht brengen en afstemmen met bestuurders en Verantwoordingsorganen. De fondsbestuurders zijn nu veelal betrokken in een proces van afweging tussen bestuursmodellen, waarbij ook een keuze uit één van de IT organen een rol zal spelen. Het is de verwachting van de VITP dat kennisneming van de Code de bestuurders kan helpen bij hun keuze voor een passend IT-orgaan.

De VITP-Toezichtcode 1.0, staat vanaf 11 november online op de site van VITP (www.vitp.nl) waar men ook kan reageren op versie 1.0

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015