Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Vragen en Antwoorden internationale waardeoverdracht van pensioenen

Minister Koolmees van SZW mede namens staatssecretaris Snel van Financiën heeft op 4 december jl. een aantal Kamervragen over internationale waardeoverdracht van pensioenen vanuit het buitenland naar Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het besluit van 9 oktober 2015 betreffende Internationale waardeoverdracht van pensioenen en stamrechten is aangegeven dat als een waardeoverdracht valt onder artikel 91 van de Pensioenwet (PW), de in het buitenland opgebouwde pensioenaanspraken geheel kunnen worden overgedragen aan een Nederlandse pensioenuitvoerder onder toekenning van de buitenlandse dienstjaren. Is dat niet het geval dan bestaat de kans dat de hele pensioenaanspraak in strijd komt met de voorschriften voor fiscale facilitering. Om dat te voorkomen zijn pensioenregelingen van werknemers die pensioenkapitaal vanuit het buitenland laten overdragen aan de pensioenuitvoerder van hun Nederlandse pensioenregeling onder voorwaarden aangewezen als zuivere pensioenregelingen. Het maakt hierbij niet uit of het een eindloon-, middelloon of beschikbare premieregeling betreft.

Als sprake is van in het buitenland opgebouwd niet fiscaal gefacilieerd pensioen, is in onderdeel 2.4 van het besluit van 9 oktober 2015 goedgekeurd dat via toepassing van de saldomethode ‘dubbele belasting’ kan worden voorkomen.

 

Op grond van artikel 91 PW is een Nederlandse pensioenuitvoerder verplicht om mee te werken aan een (individuele) waardeoverdracht vanuit het buitenland naar Nederland. Deze verplichting geldt echter alleen voor zover het een waardeoverdracht betreft van een pensioeninstelling uit een andere EU-lidstaat of een verzekeraar met zetel buiten Nederland met een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar in Nederland. Bovendien moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die gelden voor ontvangende pensioenuitvoerders bij het wettelijk recht op waardeoverdracht binnen Nederland.

Gaat het om een waardeoverdracht vanuit een andere buitenlandse instelling, niet zijnde een pensioeninstelling uit een andere EU-lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland naar Nederland dan geldt er géén verplichting om mee te werken aan een waardeoverdracht.

 

Een Nederlandse pensioenuitvoerder is wel bevoegd om in dat geval als ontvangende pensioenuitvoerder op te treden, op voorwaarde dat voldaan is aan de in artikel 92 PW genoemde voorwaarden, die overigens hetzelfde zijn als de voorwaarden in artikel 91 PW en dit pensioenuitvoerder van de (nieuwe) werkgever betreft.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Waardeoverdracht, Internationaal
  • Woensdag 11 december 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships