Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wegenverkeerswet maakt zwaardere straffen mogelijk

De overheid vindt dat het mogelijk moet zijn dat automobilisten die een gevaar op de weg zijn steviger aangepakt worden. De Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht zijn aangepast. Er komt meer duidelijkheid over wat roekeloos rijgedrag is en de rechter kan zwaarder straffen.

Wijziging Wegenverkeerswet

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht aangepast. Doel van de aanpassingen is de strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en de verhoging van de strafmaxima van ernstige verkeersdelicten.

De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor ernstige verkeersdelicten wordt aangescherpt. Tot nu toe was het voor rechters vaak moeilijk tot een veroordeling te komen in situaties waar het rijgedrag niet tot schade heeft geleid of de gedraging(en) die tot het ongeval hebben geleid niet als roekeloos kon(den) worden bevonden.

Doelstelling en wijzigingen:

Met de wetswijziging moet het grote verschil in strafmaximum bij (zeer) gevaarlijk rijgedrag met en zonder gevolgen weggenomen worden, door:

 • De strafmaat bij gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen te verhogen
 • Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen strafbaar te stellen
 • Een opsomming te geven van gedrag dat als zeer gevaarlijk met gevolgen kan gelden

De nieuwe strafmaat

Voor onverantwoord inhalen of andere manieren van het verkeer in gevaar brengen gaat de maximale gevangenisstraf omhoog van 2 maanden naar 6 maanden.

Voor het overtreden van meerdere verkeersregels kan een maximale gevangenisstraf van 2 jaar worden opgelegd. Als met het roekeloze rijgedrag een ernstig ongeluk wordt veroorzaakt gaat de maximale gevangenisstraf naar 6 jaar.

Voor rijden onder invloed, doorrijden na een aanrijding en rijden zonder geldig rijbewijs gaat de maximale gevangenisstraf omhoog van 3 maanden naar 1 jaar.  

Roekeloos rijgedrag

De gewijzigde wet noemt een groot aantal verkeersgedragingen die per definitie als roekeloos worden gezien. De opsomming is niet limitatief. Overtreden van andere verkeersregels die even heftig zijn als de genoemde overtredingen worden ook beschouwd als roekeloos. De mate waarin alcohol of verdovende middelen is gebruikt wordt mede in aanmerking genomen.

Onder roekeloos rijgedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • Onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen
 • Gevaarlijk inhalen
 • Negeren van een rood kruis
 • Over een vluchtstrook rijden waar dit niet is toegestaan
 • Inhalen voor of op een voetgangersoversteekplaats
 • Niet verlenen van voorrang
 • Overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid
 • Zeer dicht achter een ander voertuig rijden
 • Door rood licht rijden
 • Tegen de verkeersrichting inrijden
 • Tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden
 • Niet opvolgen van verkeersaanwijzingen van daartoe op grond van deze wet bevoegde personen

Gevolgen voor de motorrijtuigverzekering

De meeste verzekeraars sluiten schade uit die is ontstaan met of door goedvinden, opzet, roekeloosheid of een ernstige mate van schuld van een van de verzekerden. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen omschrijving. De wetgever heeft nu een aantal gedragingen gedefinieerd die in elk geval als roekeloos worden omschreven.

Verzekerden moeten er rekening mee houden dat het nu voor verzekeraars makkelijker is zich te beroepen op de door hen gehanteerde uitsluiting voor roekeloos handelen. Iedere verzekeraar beslist zelf wanneer hij een beroep op deze polisvoorwaarde doet.

Informatie

 • Schade Particulier
 • EQF 5
 • Donderdag 26 november 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships