Wet aanpassing financieel toetsingskader en termijn waardeoverdracht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Aanpassing  financieel toetsingskader op 16 december 2014 aangenomen.

Op grond van deze wet is de in de Pensioenwet gestelde  wettelijke termijn van 6 maanden waarbinnen een werknemer bij wisseling van dienstbetrekking een verzoek tot waardeoverdracht van zijn pensioen moet indienen, komen te vervallen. Aanvullende voorwaarden worden nog bekend gemaakt.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015