Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' ter internetconsultatie aangeboden

Dit bericht betreft een samenvatting van een concept-wetsvoorstel dat ter internetconsultatie is aangeboden.

Op 18 november 2019 is het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' ter internetconsultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel geeft mensen meer keuzes rondom pensioendatum en vormt een nadere uitwerking van een van de items van het pensioenakkoord van 5 juni 2019. Zo krijgen mensen onder meer de keuze om een beperkt deel van het pensioen op te nemen als bedrag ineens. Dit gaat ook gelden voor bevroren pensioen in eigen beheer, nettopensioen en oudedagsvoorzieningen opgebouwd in de derde pijler (lijfrenten).

 

De SER adviseert in het advies "Naar een nieuw pensioenstelsel" om mensen meer keuzevrijheid te geven ten aanzien van hun pensioen. De SER heeft aanvullend voorgesteld om het in alle contracten mogelijk te maken om een beperkt lumpsum bedrag ineens op te nemen op de pensioeningangsdatum (van maximaal 10 procent). Met het wetsvoorstel is aan dat voorstel een nadere invulling gegeven. Met het wetsvoorstel dat ter consultatie is aangeboden wordt concreet voorgesteld om voor deelnemers aan pensioenregelingen de mogelijkheid te introduceren om op de pensioeningangsdatum een deel van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen als bedrag ineens op te nemen. Beoogd uitgangspunt is dat dit keuzerecht ook gaat gelden voor een zogenoemd bevroren pensioen in eigen beheer en het nettopensioen. Daarnaast wordt voorgesteld een soortgelijk keuzerecht te introduceren voor oudedagsvoorzieningen die zijn opgebouwd in de derde pijler, dat is inclusief de nettolijfrente in box 3.

a. Oudedagsvoorzieningen in de derde pijler

Voorgesteld wordt in eerste instantie om in de Wft op te nemen dat een aanbieder van een uitkeringsproduct de consument de mogelijkheid dient te bieden om een deel van de opgebouwde aanspraak op bepaalde periodieke uitkeringen (oudedagsvoorziening) als bedrag ineens uit te laten keren. Voor oudedagsvoorzieningen in de derde pensioenpijler wordt voorgesteld dat maximaal 10% van de waarde van de aanspraak op de periodieke uitkeringen op de ingangsdatum van deze uitkeringen als bedrag ineens mag worden uitgekeerd. Tevens geldt de voorwaarde dat de waarde van de aanspraak op de periodieke uitkering, die na de afkoop resteert, op de ingangsdatum op jaarbasis meer dient te bedragen dan het bedrag bedoeld in artikel 3.133, lid 10 van de Wet IB 2001 (nieuw).

b. Nettolijfrente in box 3

Het recht op gedeeltelijke afkoop wordt ook voorgesteld voor de nettolijfrente in box 3 (ook derde pijler). Dit zijn oudedagsvoorzieningen die kunnen worden opgebouwd over het inkomen boven de zogenoemde aftoppingsgrens en waarvan de waarde is vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Voor deze voorgestelde afkoopmogelijkheid gelden dezelfde voorwaarden als voor de (bruto)lijfrenten. Enige uitzondering is dat er bij de nettolijfrente in box 3 geen eis geldt omtrent de minimale omvang die moet resteren nadat gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot  gedeeltelijke afkoop. Reden hiervoor is dat er op basis van de bestaande regels voor een aanbieder van een nettolijfrente geen mogelijkheid bestaat om deze af te kopen als het om een relatief kleine aanspraak gaat. Bij een nettolijfrente in box 3 blijft na een gedeeltelijke uitkering als bedrag ineens het resterende deel daarom altijd in stand en wordt periodiek uitgekeerd.

c. Informatievoorziening

Om een goede informatievoorziening in de derde pijler te garanderen, zal in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft voor aanbieders van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler worden voorgeschreven dat zij informatie aan de consument dienen te verstrekken over de mogelijkheid om een deel van de waarde van de opgebouwde aanspraak op periodieke uitkeringen als bedrag ineens uit te laten keren. De consument dient door de aanbieder waar hij de aanspraken heeft opgebouwd geïnformeerd te worden over deze mogelijkheid. De aanbieder van het uitkeringsproduct dient de consument vervolgens te informeren over de hoogte van de gedeeltelijke uitkering als bedrag ineens, de resterende hoogte van de periodieke uitkeringen na gebruik van het keuzerecht en de hoogte van de periodieke uitkeringen voor de oudedagsvoorziening als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de opgebouwde aanspraak als bedrag ineens uit te laten keren.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Ik ga met pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Pensioen Fiscaal, Flexibilisering, Pensioen LB, Pensioen IB-ondernemer, Fexibilisering
  • Dinsdag 19 november 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships