Wet Werk en Zekerheid, varia 1

Is de werkgever blijvend niet in staat het loon te betalen, dan kan het UWV deze verplichting op verzoek van de werknemer overnemen over een gemaximeerde periode. De hoogte van het over te nemen loon is momenteel niet beperkt. De wet regelt dat het UWV niet meer hoeft te betalen aan de werknemer aan loon en vakantiebijslag dan maximaal anderhalf keer het maximum dagloon.

Per 1 januari 2015 hebben werknemers die geboren zijn in of na 1965 geen recht op IOAW. Echter werknemers die werkloos zijn geworden voor 1 januari 2015 en op de eerste werkloosheidsdag 50 jaar of ouder zijn blijft de IOAW van kracht.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015