Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wetgeving 2020 – Ondernemer/DGA

Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. In dit bericht zijn onder andere de belangrijkste belastingcijfers en wijzigingen per 1 januari 2020 voor de IB-ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder opgenomen. De bedragen tussen haakjes zijn de bedragen van 2019. De belastingcijfers zijn mede ontleend aan een publicatie van het Ministerie van Financiën van 17 december 2019.

IB-ondernemer

 • De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot
  € 5.000 in 2028. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van
  € 7.280 naar € 7.030
 • De MKB-winstvrijstelling: 14% (14%) van de winst, nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek
 • De startersaftrek: € 2.123 (€ 2.123)
 • De aftrek speur- en ontwikkelingswerk: € 12.980 (€ 12.775). Indien de ondernemer in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast, wordt de aftrek speur- en ontwikkelingswerk verhoogd met € 6.494 (€ 6.391)
 • De meewerkaftrek:

Bij arbeid van de partner die gedurende het kalenderjaar een aantal uren in beslag neemt: gelijk aan of meer dan

Maar minder dan

Bedraagt de meewerkaftrek

  525

  875

1,25% van de winst

  875

1.225

2,00% van de winst

1.225

1.750

3,00% van de winst

1.750

-

4,00% van de winst

 • De oudedagsreserve: de toevoeging bedraagt 9,44% (9,44%) van de winst, maar niet meer dan € 9.218 (€ 8.999)
 • Het aftrektarief voor de MKB-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek is in 2020 maximaal 46% (51,75%). Vanaf 2020 wordt de aftrek in drie stappen van circa 3% versneld afgebouwd naar maximaal 37,10% in 2023
 • Extra inleg-/premieaftrek lijfrente bij stakende ondernemers: de extra ruimte aan inleg-/premieaftrek lijfrente bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:
  • € 467.044 (€ 459.688) bij:
   • Overdrachten door ondernemers die ten hoogste vijf jaar jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd (2020: 61 jaar en 4 maanden of ouder)
   • Overdrachten door invalide ondernemers (45% of meer arbeidsongeschikt), mits de termijnen ingaan binnen 6 maanden na staking
   • Het staken van de onderneming door overlijden
  • € 233.530 (€ 229.852) bij:
   • Overdrachten door ondernemers met een leeftijd tussen de vijftien en vijf jaar lager dan de AOW-gerechtigde leeftijd (2020: een leeftijd tussen de 51 jaar en 4 maanden, en 61 jaar en 4 maanden)
   • Overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan
  • € 116.771 (€ 114.932) in de overige gevallen
 • In juli 2020 wordt het ‘Wetsvoorstel ZZP - Werken als zelfstandige’ verwacht

Directeur-grootaandeelhouder

Box 2

 • Het tarief in box 2 bedraagt 26,25% (25%). Het tarief wordt in 2021 verhoogd naar 26,90%
 • Het forfaitaire voordeel uit een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) of een buitenlands beleggingslichaam bedraagt 5,33% (5,6%) van de waarde in het economische verkeer
 • Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen bv’ wordt in maart 2020 verwacht

De terbeschikkingstellingsregeling

De terbeschikkingsstellingsvrijstelling bedraagt 12% (12%)van het resultaat. Het aftrektarief is in 2020 maximaal 46% (51,75%). Vanaf 2020 wordt de aftrek in drie stappen van circa 3% versneld afgebouwd naar maximaal 37,10% in 2023.

Vennootschapsbelasting

 • Tarief:

Belastbare winst meer dan

Doch niet meer dan

Belastingtarief

Heffing

               €              0

€ 200.000

16,5% (19%)

€ 33.000

€ 200.000

 

25%

 

 

In 2021 wordt het tarief in de vennootschapsbelasting voor de eerste schijf verlaagd naar 15%. Het tarief voor de tweede schijf wordt verlaagd naar 21,7%.

 

 • Vanaf 2020 geldt dat er geen belastingrente is verschuldigd als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend vóór 1 juni van het jaar volgend op het belastingjaar
 • In bepaalde gevallen kunnen ondernemers nu korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in een keer betalen. Deze betalingskorting blijft in 2020 gehandhaafd, maar wordt per 1 januari 2021 afgeschaft
 • In maart 2020 worden de ‘Hoofdlijnenbrief nieuwe concernregeling in de vennootschapsbelasting’ en het ‘Onderzoek naar toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting indien de aanwezigheid van een concern in Nederland zich beperkt tot nagenoeg substanceloze tussenhoudsters’ verwacht
 • In juli 2020 wordt het ‘Wetsvoorstel beperking van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting’ verwacht

Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon bedraagt in 2020 € 46.000 (€ 45.000).

Erf- en schenkbelasting

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.102.209
(€ 1.084.851) van de objectieve ondernemingen voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan € 1.102.209 (€ 1.084.851) geldt voor het meerdere verkregene een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd over het niet-vrijgestelde deel kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Invoering UBO-register

Als gevolg van Europese regels zijn vanaf 2020 ondernemingen verplicht hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een UBO-register in te schrijven. Dit zijn natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25% economisch gerechtigd zijn in een juridische entiteit of daarin een eigendomsbelang hebben van 25% of meer dan wel daarin meer dan 25% van de zeggenschapsrechten kunnen uitoefenen.

De UBO-registratieplicht geldt onder meer voor bv’s, vof’s, cv’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties en (niet-beursgenoteerde) nv’s. 

Doel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen. Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.

De invoering van het UBO-register stond gepland voor 10 januari 2020. Maar de wetsvoorstellen waarmee het register wordt verplicht, zijn wel goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer. Op 28 januari 2020 gaat deze Kamer verder met de behandeling, daarom is de verwachting dat het Nederlandse UBO-register in maart 2020 in werking zal treden.

Het verplichte UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies - waar de UBO’s van onder andere het fonds voor gemene rekening in zullen worden geregistreerd - zou op grond van de EU-richtlijn vanaf 10 maart 2020 in alle lidstaten operationeel moeten zijn. In Nederland is echter aangekondigd dat het wetsvoorstel pas in juli 2020 komt.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling voor onbelaste vergoedingen is per 1 januari 2020 verruimd. Werkgevers kunnen dan tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 20202 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. De belangrijkste gevolgen zijn:

 • Op de loonstrook moet het volgende worden vermeld: hoe lang de arbeidsduur is, of er sprake is van een contract voor (on)bepaalde tijd en de omvang van de werktijd
 • Na drie tijdelijke opvolgende arbeidscontracten of een tijdelijk contract van 3 jaar is er bij een opvolgend arbeidscontract sprake van een vast contract
 • Bij ontslagbeoordeling mogen meer ontslagredenen naast elkaar worden toegepast
 • Het recht op transitievergoeding is van toepassing vanaf de eerste dag dat iemand werkt
 • De positie van oproepwerknemers is versterkt door strengere regels

Informatie

 • VTVaktechniek
 • Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Wet Vpb
 • EQF 7
 • Dinsdag 7 januari 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships