Wetsvoorstel Bescherming lijfrenteopbouw (internetconsultatie)

O.b.v. de huidige wet- en regelgeving valt het met lijfrenten opgebouwde vermogen (derde pijlerpensioen) binnen de vermogenstoets voor de bijstand. Gemeenten eisen dat mensen, voordat zij een bijstandsuitkering toekennen, eerst het opgebouwde lijfrentevermogen afkopen en vervolgens inzetten.

In het Witteveenakkoord van 18 december 2013 zijn de hoofdlijnen neergelegd over het treffen van een regeling die erin voorziet om reeds opgebouwd pensioen – binnen zekere grenzen – veilig te stellen, en waarmee dit vermogen bij een beroep op de bijstand niet aangesproken hoeft te worden. Lijfrentebesparingen in de derde pijler, van zowel werknemers als zzp’ers, zullen ook vermogensbescherming voor de bijstand krijgen. Daarmee zal regulier opgebouwd lijfrentevermogen behouden blijven voor een lijfrente-uitkering.

In haar brief van 18 december 2014 heeft de staatssecretaris van SZW de contouren van de voorgenomen wettelijke regeling weergegeven. Het concept-wetsvoorstel 'Wet bescherming lijfrenteopbouw en stimulering pensioenopbouw' is in het kader van een internet-consultatie op 8 januari 2015 gepubliceerd. Daarop zijn diverse reacties binnengekomen. De consultatie is op 30 januari 2015 gesloten.Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015