Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 gepubliceerd

Op 4 december 2014 is het 'Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 etc.' in het Staatsblad geplaatst (nr. 464).

In het nieuwe artikel 10d UB SW 1956 is uitvoering gegeven aan de delegatiebepaling die is opgenomen in artikel 75 SW 1956. Per 1 januari 2014 is deze delegatiebepaling verruimd. Op grond van die delegatiebepaling kunnen bij algemene maatregel van bestuur informatieverplichtingen worden vastgesteld en kan de verplichting tot het verschaffen van informatie voor de heffing van Schenk- en Erfbelasting worden uitgebreid tot andere gegevens en tot een ruimere kring van administratieplichtigen dan tot 1 januari 2014 het geval was.

Artikel 10d is opgenomen voor de renseignering van handelingen met betrekking tot levensverzekeringen, spaarrekeningen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en van uitkeringen wegens derdenbeding die van belang kunnen zijn voor de Schenk- en Erfbelasting.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015