Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Advies Commissie Parameters gepubliceerd

Op 11 juni 2019 is het advies van de Commissie Parameters gepubliceerd. Minister Koolmees van SZW is van plan dit advies over te nemen. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) onderschrijft het advies van de commissie over de aanpassing van de UFR-methode volledig.

Op grond van de Pensioenwet (artikel 144 PW) heeft de Commissie Parameters onder andere tot taak een oordeel te geven over de volgende parameters:

a. het minimale percentage van het gemiddelde loon- of prijsindexcijfer;

b. het maximaal te hanteren gemiddelde rendement op vastrentende waarden;

c. de maximaal te hanteren risicopremies op onder andere aandelen en onroerend goed;

d. een uniforme set met economische scenario’s.

 

Deze parameters worden uiterlijk elke vijf jaar getoetst, rekening houdend met financieel-economische ontwikkelingen in het verleden en realistische verwachtingen in de toekomst. verwachtingen.

Tevens moet de commissie een oordeel geven over de technische uitwerking van de grondslagen voor de waardering van pensioenverplichtingen met een lange termijn ultimate forward rate (UFR).

 

 

Wat zijn de gevolgen van dit advies?

De Commissie Parameters geeft aan dat de geadviseerde parameters en de UFR-methode geen invloed hebben op de actuele vermogens van pensioenfondsen, maar dat er wel een aantal gevolgen voor de dekkingsgraden, de feitelijke premies, de kritische dekkingsgraden bij herstelplannen, en de mate van toegestane indexatie binnen de huidige FTK-systematiek zijn:

  • Dekkingsgraden dalen met gemiddeld 2,5%-punt als gevolg van de aanpassingen in de UFR-methode;
  • In een beperkt aantal gevallen is de feitelijke premie niet meer kostendekkend;
  • De grens van de dekkingsgraad waaronder kortingen in een herstelplan noodzakelijk worden (kritische dekkingsgraad) stijgen met gemiddeld 6,5%-punt;
  • De hoogte van de dekkingsgraad waarbij volledige prijsindexatie is toegestaan, neemt toe met gemiddeld 2,7%-punt.


De nieuwe parameters gelden vanaf 1 januari 2020. Het is hiervoor noodzakelijk dat artikel 23a van het Besluit FTK wordt gewijzigd.

 

Wat de impact van deze ontwikkeling van lagere dekkingsgraden is in het kader van het concept pensioenakkoord moet worden afgewacht.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships