Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Arbeidsongeschiktheids-verzekering onredelijk bezwarend

Volgens de Rechtbank is het onredelijk bezwarend als de polisvoorwaarden bepalen dat de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt. Dat dit soort voorwaarden algemeen gebruikelijk zijn is niet van invloed. Omdat deze uitspraak ook van belang is voor de adviseur Inkomen, zal deze uitspraak morgen nogmaals worden behandeld. Nu echter vanuit het perspectief van de adviseur Inkomen.

 


De Casus
Een ondernemer heeft zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De polis vermeldt als beroep “eigenaar drukkerij”. Verzekerde krijgt problemen met zijn handen en kan zijn werkzaamheden als drukker slecht uitvoeren. Aanvankelijk keert de verzekeraar zonder problemen uit. Na medische ingrepen en de daarop volgende keuringen ontstaat een geschil. Na diverse onderzoeken en rapporten schrijft de arbeidsdeskundige over het verschil tussen de verzekeraar en de verzekerde:

“Omdat patiënt aangaf dat hij voor uitval van zijn werkzaamheden als drukker een substantieel deel van zijn werkzaamheden bestond uit het uitladen/klaarmaken van bestellingen etc., heeft ondergetekende patiënt ter overweging gegeven te onderzoeken of hij de fysiek zware, eenvoudige fysiek belastende activiteiten kan uitbesteden aan een goedkopere kracht zodat hij zich kan concentreren op de specifieke specialistische werkzaamheden als drukker.”

Uiteindelijk beëindigt de verzekeraar de uitkering. Ruim 4 maanden later verkoopt verzekerde zijn bedrijf. De verzekeraar stelt voor de verzekering te beëindigen omdat een te verzekeren belang ontbreekt. De advocaat van verzekerde stelt dat de verzekeraar de arbeidsongeschiktheid onzorgvuldig heeft vastgesteld en dat er nog steeds een te verzekeren belang is. Het geschil wordt voorgelegd aan de rechter. 

De Procedure
Verzekerde vordert onder andere een verklaring voor recht dat hij tussen 80% en 100% arbeidsongeschikt is en dat de inmiddels geroyeerde polis in kracht wordt hersteld. Omdat de verzekeraar de mate van arbeidsongeschiktheid onzorgvuldig heeft vastgesteld was verzekerde gerechtigd een beroep te doen op zijn recht volgens de polisvoorwaarden om zijn bedrijf te beëindigen. 

De verzekeraar stelt juist gehandeld te hebben en dat zij de verzekering mocht beëindigen. 

De rechter stelt vast dat er problemen met de handen zijn en dat dit gevolgen heeft voor het uitvoeren van de bestaande werkzaamheden van de drukker. 

Door de advocaat van verzekerde is aangevoerd dat eenzijdige bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid door de verzekeraar, onredelijk bezwarend is in het licht van Europese richtlijn 93/13/EEG. Deze richtlijn betreft onredelijke bedingen in consumentenvoorwaarden. De verzekeraar heeft hierop gereageerd dat het gehanteerde artikel gebruikelijk is en tussen partijen niet ter discussie staat. 

De Uitspraak
De rechter stelt vast dat ook een gebruikelijk beding onredelijk kan zijn. Het is niet nodig dat de verzekerde uitdrukkelijk een beroep op de vernietiging van het beding doet. Volgens een arrest van de Hoge Raad moet de rechter ambtshalve onderzoeken of een beding onredelijk bezwarend is. De richtlijn zegt hierover: als over een beding niet is onderhandeld, wordt het als onredelijk beschouwd indien, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort.

De rechter maakt een eigen afweging
De rechter bepaalt zelf of een bepaling onredelijk is en laat zich niet leiden door wat gebruikelijk is. De rechter toetst het beding aan de tekst van de richtlijn: “de verkoper (…) het exclusieve recht te geven om een ander beding van de overeenkomst te interpreteren”. 

De rechtbank besluit dat de eenzijdige vaststelling van het percentage van arbeidsongeschiktheid door de verzekeraar onredelijk bezwarend is. Dat de verzekeraar wel regelmatig heeft overlegd met verzekerde heeft hierop geen invloed. 

De rechtbank besluit zelf de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen en hiervoor zo nodig een deskundige te benoemen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships