Artikel Overgeld.nl: Sociaal Akkoord & Pensioen

image_pdf

We hebben een Sociaal Akkoord. De hoofdlijnen inzake pensioen zijn als volgt.

AOW

Er komt een structurele overbrugging voor de periode vanaf 65 tot de nieuwe ingangsdatum van de AOW. Tot die tijd komt er een aanvulling voor 65-plussers met een inkomen lager dan 200% van het minimumloon voor alleenstaanden en voor paren van 300% van het minimumloon. Er wordt gestreefd naar een flexibele AOW-ingangsdatum. Dat impliceert dat de AOW dus eerder, waarschijnlijk vanaf 65 jaar, mag ingaan. Wel krijgt u dan minder AOW.

Gouden Handdruk

Vanaf 2016 mag de gouden handdruk maximaal € 75.000 bedragen. Of bij een hoger salaris maximaaleenmaal het jaarsalaris. Het is dan primair bedoeld als ‘transitiebudget’ naar een nieuwe baan. Toch kan er- als de nieuwe baan snel is gevonden – ‘geld overblijven’. Het lijkt erop of dat dan nog steeds aangewend kan worden voor een gouden handdruk-stamrecht. Hoewel het ook in de lijn der verwachting ligt, dat de gouden handdruk-faciliteit gaat verdwijnen.

Pensioen

De sociale partners mogen vóór juni een alternatief presenteren om te voorkomen dat het opbouwpercentage naar 1,75% gaat en het maximaal pensioengevend salaris € 100.000 wordt. Het streven is dan een opbouwpercentage van 2%, hetgeen bevreemdt, omdat het opbouwpercentage per 2014 sowieso al naar 1,9% gaat. Waarschijnlijk bedoelt men het opbouwpercentage voor middelloonregelingen, want dat staat nu nog op 2,15%. Dát zou dan naar 2% gaan? Wel moet er dan een beperking komen van de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremie in Box I. Dat betekent dat later een deel van de pensioenuitkering niet belast is. Of er komt een aanvullende spaarfaciliteit in Box III.

Financieel ToetsingsKader.

Met streeft naar een stabiele macro-economisch verantwoorde rekenrente voor het berekenen van de dekkingsgraad. Dat zal een hogere rekenrente dan de huidige betekenen, hetgeen een hogere dekkingsgraad zal opleveren. Vooruitlopend daarop hoeft er in 2014 niet verder afgestempeld te worden.

Per 2015 moet het nieuwe FTK geïntroduceerd. Er wordt een wettelijke basis gecreëerd om de bestaande pensioenrechten in te varen in het nieuwe systeem (in combinatie dus met pensioenleeftijd 67 jaar). Er komt alsdan géén c.q. minder onderscheid tussen het huidige nominale kader (met het streven naar indexatie) en het reële kader (met ‘harde’ indexatie-rechten).

Conclusie

Er zijn nog veel losse eindjes. Los van de inhoud is er ook de kritiek, dat na het ‘PensioenAkkoord’ van juni 2010, er nog steeds geen enkele concrete duidelijkheid is. En dat de ideeën/afspraken keer op keer aangepast worden. Terwijl juist pensioen een kwestie is en kan zijn van ‘rustige’ lange termijnplanning!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel