Bettina Oostendorp

Bettina Oostendorp

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Bettina

Specialisatie: Pensioen Bettina is vanaf 1 mei 2018 in de functie van juriste werkzaam bij Gommer & Partners. Zij is in 2018 afgestudeerd aan Rijksuniversiteit Groningen in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht en Ondernemingsrecht. Haar belangstelling gaat vooral uit naar het arbeidsrecht, en inmiddels in het bijzonder het pensioenrecht. In haar masterthesis heeft zij het arbeidsvoorwaardenpakket belicht van arbeidsmigranten die vanuit andere EU-lidtaten tijdelijk in Nederland gedetacheerd worden.

Leemte in de vaststellingsovereenkomst?

Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of een werknemer ondanks de inhoud van de vaststellingsovereenkomst toch aanspraak kan maken op een aanvullende vergoeding. Wat was er precies aan de hand?

Lees verder Meer nieuws

Beschikbare premieregeling of streefregeling

Werkgever verzaakt aanpassing van de pensioenregeling in 2004 in verband met de wijziging van de Witteveen-wetgeving en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid door een checklist van verzekeraar NN niet in te vullen. Werkgever heeft in 1981 de werknemer met terugwerkende kracht pensioen toegezegd vanaf de datum vanaf indiensttreding. Is de pensioenregeling uit 1981 of 2004 leidend? De werknemer heeft te weinig kapitaal om het gewenste pensioen in kunnen kopen.

 

Lees verder Meer nieuws

Verweer van een werknemer inzake ingangsdatum van het pensioen bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

In onderhavig vonnis verzoekt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat niet van de werkgever in redelijkheid gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De werknemer verweert zich onder andere op grond van het feit dat het nog maar twee jaar duurt voordat hij met pensioen gaat. Vraag die voorligt heeft het verweer van de werknemer in zo’n situatie kans van slagen?

 

Lees verder Meer nieuws

Commercieel versus fiscaal blijft de gemoederen bij echtscheiding en pensioen in eigen beheer bezig houden

Voor een Directeur-grootaandeelhouder die tot juli 2017 minimaal 10% van de aandelen van een B.V. bezat bestond tot juli 2017 de mogelijkheid om een pensioenvoorziening te treffen in de B.V. (ook wel pensioen in eigen beheer genoemd). Met betrekking tot het opbouwen van pensioen in eigen beheer heeft te gelden dat dit speciale juridische en fiscale verplichtingen met zich mee brengt. Dit wordt alleen anders indien er na juli 2017 voor afkoop of het omzetten in een oudedagsverplichting wordt gekozen. In lopende (echtscheidings-)procedures is deze keuze er echter niet altijd.

 

Lees verder Meer nieuws

De oudere werknemer wordt somber van Sociaal plan van ABN AMRO

Op 25 september 2018 zag Gerechtshof Amsterdam zich voor de vraag gesteld of een aftoppingsregeling van een stimuleringspremie in een sociaal plan van de ABN-AMRO bank in strijd is met gelijke behandelingswetgeving, meer specifiek Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (hierna: WGBL). Wat was er aan de hand?

Lees verder Meer nieuws

Hoeveel fouten mag een Pensioenfonds maken?

In de situatie van een ideale wereld zou een Pensioenfonds foutloos communiceren naar haar (gewezen) deelnemers toe. Helaas geldt ook voor een pensioenfonds het gezegde waar “mensen werken, worden fouten gemaakt”. Verbazingwekkend en noemenswaardig is dat het foutief communiceren door een pensioenfonds naar haar deelnemers toe niet altijd tot aansprakelijkheid van het pensioenfonds leidt. “Waarom, en wat kan hier de reden van zijn?” In uitspraken van gerechtelijke instanties valt een oordelenlijn te ontdekken die is gebaseerd op het uitgangspunt dat het pensioenreglement bepalend is voor de hoogte van de pensioenaanspraken en- rechten van de deelnemer. Maar, hoe oordeelt een gerechtelijke instantie overeenkomstig voornoemd uitgangspunt indien het Pensioenfonds volhardt in de fout en de deelnemer op basis van onjuiste pensioeninformatie een onomkeerbaar besluit neemt?

Lees verder Meer nieuws

Met pen bijgeschreven tekst afstandsovereenkomst pensioen overtreft niet de instemming van de werkgever

Wat was er aan de hand?


(Voormalig) werknemer is op 1 september 2010 in dienst gekomen bij Mindtime Backup B.V. (hierna: Mindtime) te Deventer. Op 31 maart 2011 heeft de werknemer een verklaring genaamd ‘Afstandsovereenkomst Pensioen’ ondertekend. Daarin is onder meer het volgende bepaald:

 

  • (….) De werknemer verklaart niet mee te doen aan de pensioenregeling van de werkgever (……).
  • Mocht de werknemer in de toekomst alsnog willen deelnemen aan de pensioenregeling, dan is dit alleen mogelijk als de werkgever daarmee instemt(….).

 

Bij brief van 28 april 2017 heeft de werknemer het dienstverband opgezegd tegen 1 juni 2017.

Lees verder Meer nieuws

De transitievergoeding en de gelijkwaardige voorziening in de zin van art. 7:673 b lid 1 BW

Een werkgever is onder de nieuwe Wwz op grond van art. 7:673 lid 1 BW aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op verzoek van de werkgever is ontbonden. Op basis van art. 7:673 b lid 1 BW wordt art. 7:673 lid

Lees verder Meer nieuws