Ellen van Waaijen

Ellen van Waaijen

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Ellen

Specialisatie: Pensioen Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Zieke moet auto inleveren

Een werkgever eist dat een zieke werknemer de auto van de zaak inlevert, aangezien er geen zicht is op herstel. Er zou sprake zijn van een arbeidsconflict. De oplossing is dat de werknemer de auto inlevert en een compensatie van de werkgever krijgt omdat hij in privé een auto moet leasen.

 

Lees verder Meer nieuws

Aftrek op bijdrage-inkomen Zvw

Lijfrente premie behoort in aftrek te komen op het bijdrage-inkomen Zvw, aangezien pensioenpremie ook in aftrek kan worden gebracht. Het gaat om vergelijkbare oudedagsvoorzieningen, aldus de Hoge Raad.

Lees verder Meer nieuws

Geen beantwoording prejudiciële vragen

De Hoge Raad ziet af van beantwoording van prejudiciële vragen van het Hof. De Hoge Raad oordeelt dat de vragen eerder in een andere zaak zijn beantwoordt en de onderhavige E101 verklaring door het bevoegde orgaan is ingetrokken.

Lees verder Meer nieuws

Premiedeel heffingskortingen?

Een werkneemster van Europol heeft geen recht op het premiedeel van de heffingskortingen, omdat zij niet verzekerd is voor de Nederlandse volksverzekeringen. Europol heeft een eigen sociale verzekeringsstelsel.

Lees verder Meer nieuws

AOW leeftijd omhoog?

Het is de vraag of de AOW leeftijd in 2024 niet omhoog gaat of dat deze voor 2022 t/m 2024 dezelfde blijft. Minister Koolmees van SZW heeft vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het CBS en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW leeftijd dat de AOW leeftijd over 2022 t/m 2024 gelijk kan blijven.

Lees verder Meer nieuws

Verzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

De CRvB stelt prejudiciële vragen over de juiste uitleg voor toepassing van de EU coördinatieverordeningen inzake sociale zekerheid, de juiste uitleg van het begrip werkgever, of jurisprudentie van het Hof over intermediairs en detachering analoog van toepassing is en of in de onderhavige situatie sprake is van misbruik van Unierecht.

Lees verder Meer nieuws

Laag percentage sectorpremie?

Een uitzendbureau paste het lage percentage sectorpremie toe. Dit was onjuist omdat de omvang van de te verrichten arbeid niet eenduidig was vastgelegd.

Lees verder Meer nieuws

Rijnvarende premieplichtig

Een Rijnvarende is premieplichtig in Nederland, omdat de door Luxemburg afgegeven E101 verklaring niet verbindend  is. Deze verklaring heeft in het kader van de Rijnvarendenovereenkomst geen betekenis en bindt daarom de Belastingdienst niet.

Lees verder Meer nieuws

E101 verklaring bindend

De belastingrechter is gebonden aan een door de SVB verstrekte E101 verklaring

Lees verder Meer nieuws