Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: PensioenDrs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

Nieuwe Handreiking inhaal en inkoop van pensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 22 januari 2020 een nieuwe versie van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd. De vorige handreiking dateerde van 4 juni 2019.

Lees verder Meer nieuws

Aangepast mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Op 13 januari 2020 is een nieuw Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd.

Lees verder Meer nieuws

Parameters pensioenfondsen 2020 gepubliceerd

Op grond van artikel 144 van de Pensioenwet (PW) en artikel 23a van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen moet voor de berekening van de technische voorziening, de kostendekkende premie, het minimaal vereist eigen vermogen en de beleidsdekkingsgraad en voor het opstellen van een herstelplan of de actualisering daarvan gebruik worden gemaakt van een aantal parameters. 

Lees verder Meer nieuws

AFM: extra aandacht voor pensioenen in 2020

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in haar agenda voor 2020 extra aandacht voor het structureel verbeteren van financiële producten en diensten gereserveerd.

Lees verder Meer nieuws

Onvoorwaardelijke indexering pensioenaanspraken ondanks wijziging in cao

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 21 januari jl. uitspraak gedaan in een zaak tussen een werknemer van Allianz enerzijds en Allianz Global Corporate & Specialty SE en ASR Levensverzekering N.V. anderzijds over het recht op onvoorwaardelijke indexatie van zijn pensioenaanspraak. 

Lees verder Meer nieuws

Ontwikkeling pensioenpremies niet overal in lijn met aanbevelingen minister

Om de pensioenkortingen zoveel mogelijk te voorkomen is een tijdelijke versoepeling van de regels voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen gedurende het jaar 2020 van kracht. Daarnaast had minister Koolmees in zijn brief van 19 november 2019 aangegeven dat dat hij het, in lijn met de pas

Lees verder Meer nieuws

Factsheet Payrolling

Het ministerie van SZW heeft een Factsheet Payrolling gepubliceerd waarin is aangegeven welke nieuwe regels per 1 januari 2020 voor payrolling gelden in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van payrollmedewerkers worden minimaal gelijk aan die van werknemers die in dienst zijn van de inlenende organisatie. Uitzondering is het 2e pijler pensioen. Maar die uitzondering is van korte duur.

Lees verder Meer nieuws

Brief knelpunten automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

De pensioenkoepels, bestaande uit de Pensioenfederatie en het Verbond vanVerzekeraars, hebben samen met de Stichting van de Arbeid gereageerd (brief  9 januari 2020) op vragen van minister Koolmees van SZW in verband met waardeoverdracht van kleine pensioenen. Tevens hebben ze een dringend beroep gedaan op de minister de knelpunten met betrekking tot de waardeoverdracht van kleine pensioenen zo spoedig mogelijk op te lossen.

Lees verder Meer nieuws

Alle wettelijke pensioencommunicatiemodellen op één website

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een website gelanceerd waar pensioenuitvoerders en hun adviseurs alle informatie over de verschillende pensioencommunicatiemodellen kunnen terugvinden.

Lees verder Meer nieuws

Pensioenfederatie pleit voor invoering pensioenplan bij pensioenverdeling bij scheiding

Op 31 december sloot de internetconsultatie over het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021. Volgens het overzicht zijn 13 reacties op de consultatie openbaar.

Lees verder Meer nieuws