Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: PensioenDrs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

NOW-regeling compenseert pensioenpremie

Op 31 maart 2020 heeft de Rijksoverheid de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bekendgemaakt.  

Lees verder Meer nieuws

Ombudsman Pensioenen: Klachtenprocedure voor pensioenen moet eenvoudiger

De Ombudsman Pensioenen, of eigenlijk ombudsvrouw Henriëtte de Lange, heeft een onderzoek laten in stellen naar de interne klachtenprocedure van pensioenuitvoerders.

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2020-231: Vorderingen i.v.m. schending zorgplicht lijfrenteverzekering afgewezen

Een consument heeft door bemiddeling en advisering van de Rabobank op 27 november 1995 een Brede Herwaarderingslijfrenteverzekering op basis van beleggingen gesloten. De verzekering kent een overlijdensrisicodekking en een kapitaalopbouw op basis van beleggen, waarbij het beleggingsrisico voor eigen rekening is.

Op 27 november 2010 is de verzekering geëxpireerd met een waarde van € 11.343,65, die door de consument is aangewend voor een lijfrentegroeispaarrekening.

 

De consument vordert aanvankelijk een compensatie van € 21.010,-, later verminderd tot € 10.387,- voor geleden financiële schade en een bedrag van € 2.450,- en € 82,50 ter compensatie van de gemaakte kosten. Reden voor deze vorderingen was het niet of onvoldoende voldoen aan de informatieverplichting door de bank voor wat betreft de kenmerken, risico’s en het passend zijn van het product.

 

De bank wijst de vorderingen af. In eerste instantie omdat de vordering, waarover in 2016 voor het eerst is geklaagd, na jaar is verjaard. In tweede instantie omdat de in rekening gebrachte kosten en risicopremies redelijk en niet disproportioneel waren.

 

Daarop legt de consument de zaak voor aan de geschillencommissie.Lees verder Meer nieuws

Kifid 2020-169: Vordering premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid pensioenverzekering verjaard

Een werknemer heeft in 1991 een pensioenverzekering (kapitaalverzekering met winstdeling) afgesloten, met een looptijd van 25 jaar, een jaarpremie van € 4.806,53 en een verzekerd kapitaal van € 136.228.

 

Op 2 september 1993 heeft de werknemer een opgave van de afkoop- en premievrije waarde ontvangen ter hoogte van € 4.330 respectievelijk € 11.174.

Aangezien de werknemer al 2 jaar arbeidsongeschikt is, bericht zijn advocaat de verzekeraar op 9 september 1993 dat de werkgever de ontslagvergunning heeft aangevraagd.

Op 21 januari 1994 bevestigt de verzekeraar het verzoek om vrijstelling van premiebetaling, dat door de verzekeraar wordt afgewezen.

 

De gewezen werknemer ontvangt nadien in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2015 een Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer (UPO), met daarin een opgave van het opgebouwd kapitaal op 65-jarige leeftijd en een indicatie van het hiervoor aan te kopen ouderdomspensioen.

De gewezen werknemer verbaast zich over de geringe hoogte van het door hem opgebouwde pensioenkapitaal en klaagt hierover bij de verzekeraar. Dit levert niets op, waarna de gewezen werknemer zich tot het Kifid wendt.

Lees verder Meer nieuws

V&A 20-003 Aanpassen ODV-uitkeringsperiode i.v.m. temporisering verhoging AOW-leeftijd

Op grond van artikel 38p, lid 2 Wet LB 1964 geldt:Dat de ODV-uitkeringen op zijn vroegst 5 jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan uiterlijk 2 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd moete ingaan Dat voor elk (gedeelte van een) jaar dat de eerste ODV-uitkering eerder ...

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2020-009: Verzwijging medische gegevens en daardoor geen recht op uitkering

Een consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten. Bij de aanvraag heeft de consument telefonisch een gezondheidsverklaring afgegeven. Daarna heeft hij de door de verzekeraar ingevulde verklaring ondertekend. In die ondertekende verklaring is niet aangegeven dat hij zijn huisarts heeft geraadpleegd in verband met hoofdpijnklachten, van de ziekte van Weil waaraan hij eerder heeft geleden en van een eerder consult wegens psychische klachten.

 

Op grond daarvan heeft de geschillencommissie gesteld dat de consument zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Het gevolg daarvan is dat als de verzekeraar kennis had gehad van de feitelijke stand van zaken, de verzekering niet tot stand zou zijn gekomen. De verzekering wordt onmiddellijk beëindigd en de vordering van de consument wordt afgewezen.

 

De consument gaar daarop in beroep bij de Commissie van Beroep.

 

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2020-008: Toedeling levensverzekering impliceert niet automatisch toedeling van rechten

In het kader van een echtscheiding is een levensverzekering waarbij beide ex-echtgenoten verzekeringnemer waren, door het gerechtshof aan de ex-echtgenoot van de consument toebedeeld, die de verzekering vervolgens afkoopt. De verzekeraar stelt dat door die uitspraak de rechten die de consument aan de verzekering kon ontlenen zijn overgedragen aan de ex-echtgenoot. De consument is het daar niet mee eens en legt de zaak voor aan de geschillencommissie.

 

De geschillencommissie bepaalt dat uit het arrest van het gerechtshof volgt wat de rechtsverhouding tussen de ex-echtelieden is. Het arrest zegt echter niets over de rechtsverhouding van ex-echtelieden met derden, zoals de verzekeraar. Met andere woorden, de rechten van de consument als verzekeringnemer zijn niet overgedragen aan de ex-echtgenoot, zoals de verzekeraar meent, zodat de verzekeraar de levensverzekering niet had mogen afkopen zonder toestemming van de consument.

 

Daarop gaat de verzekeraar in beroep bij de Commissie van Beroep.  

Lees verder Meer nieuws

Gepensioneerden pleiten voor compensatie

De Koepel van Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland heeft op 23 maart jl. een persbericht gepubliceerd, waarin het kabinet wordt geprezen over de wijze waarop het de coronacrisis heeft aangepakt. Daarbij moeten gepensioneerden niet worden vergeten.

 

 

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2020-005: Geen recht op uitkering wegens al bestaande aandoening

Een werknemer is onder werktijd op zijn pols gevallen. De werknemer had een ongevallenverzekering die een uitkering bood gedurende de maximale termijn van 2 jaar. Daarna is de werknemer gekeurd, waarbij de keurende orthopedisch chirurg heeft vastgesteld dat de val weliswaar de aanleiding is geweest voor het ontstaan van de klachten, maar dat die de klachten zich vroeg of laat toch wel hadden gemanifesteerd, omdat sprake is van een al langer bestaand polsprobleem, bekend onder de naam getraumatiseerde artrose. De medisch adviseur van de verzekeraar sluit zich bij die conclusie aan, waarop een verdere uitkering wordt geweigerd. Ook de geschillencommissie heeft zich hieraan geconfirmeerd.

 

Daarop gaat de werknemer in beroep bij de Commissie van Beroep.

 

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2020-218: Premieverhoging woonverzekering per contractvervaldatum toegestaan

De verzekeraar heeft de consument op 13 augustus 2018 schriftelijk meegedeeld dat bij de verlenging van de woonverzekering per 1 oktober 2018 de premie wordt verhoogd van € 150,44 naar € 221,53. Nadat de consument de verzekering had gewijzigd, waardoor de premie daalde naar  € 180,60, heeft de consument de verzekeraar bericht niet akkoord te gaan met de wijziging van de verzekering. Daarop heeft de verzekeraar (21-08-2018) een toelichting gegeven op de reden van het wijzigen van de premie en op de factoren die worden meegenomen bij het berekenen van de premie.

 

De consument vordert aanpassing van de door de verzekeraar gewijzigde dekking, omdat deze niet (meer) aansluit op zijn verzekeringsbehoefte.

 

Lees verder Meer nieuws