Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: Pensioen Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

Kabinet ziet niets in verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemers

Op 7 december 2018 heeft het kabinet gereageerd op de evaluatie van diverse ondernemersregelingen en de aanbevelingen van de OESO.   De OESO signaleert de OESO dat relatief veel zelfstandigen niet verzekerd zijn tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze lagere verzekeringsgraad kan [...]

Lees verder Meer nieuws

Reactie Pensioenfederatie op forse kostenstijging DNB en AFM

 

 

Lees verder Meer nieuws

Stijging WIA-instroom vooral veroorzaakt door langer doorwerken

Minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkeling van de WIA-instroom. De minister baseert zich hierbij op het onderzoek van het UWV.   Het UWV geeft aan dat de WIA-instroom door twee factoren wordt bepaald: de omvang van de groep verzekerden; [...]

Lees verder Meer nieuws

Gerechtshof Den Haag: Wat te doen bij overlap verplichtstelling?

Het komt regelmatig voor dat geschillen over de reikwijdte van de werkingssfeer van  verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen aan de rechter worden voorgelegd.

In onderhavige zaak is sprake van overlap van twee verplichtstellingen.

Lees verder Meer nieuws

Officiële sociale zekerheidscijfers 2019 bekend

Het ministerie SZW heeft de sociale zekerheidscijfers voor 2019 gepubliceerd.

Lees verder Meer nieuws

Eisen internationale waardeoverdracht niet in strijd met EU-recht

Op 13 januari 2017 is de Pensioenfondsenrichtlijn of Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP II) in werking getreden. Uiterlijk 2 jaar na dato, dus op 13 januari 2019 moet de IORP II geïmplementeerd zijn in de wetgeving van de Europese lidstaten.

 

Op 18 oktober 2018 is het wetsvoorstel voor de implementatie van de IORP II door de Tweede Kamer aangenomen. Hiermee werd ook de Nota van Wijziging, op grond waarvan het goedkeuringsrecht van het verantwoordingsorgaan c.q. het belanghebbendenorgaan van een pensioenfonds voor grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht vervangen door de eis dat goedkeuring vereist is van een tweederdemeerderheid van de deelnemers en gewezen deelnemers en een tweederdemeerderheid van de pensioengerechtigden die hebben gereageerd op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek (artikel 90a PW).

Lees verder Meer nieuws

Aandachtspunten Pensioentoezicht De Nederlandsche Bank 2019

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 november jl. zijn prioriteiten voor het pensioentoezicht in 2019 bekend gemaakt.   Evenals is voorgaande jaren zal DNB ook in 2019 veel aandacht besteden aan de veranderkracht van pensioenfondsen. Gezien de ontwikkelingen, moeten pensioenfondsen

Lees verder Meer nieuws

Rapport en Leidraad “Pension Benefit Statement”

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), ofwel de Europese pensioen- en verzekeraarstoezichthouder, heeft een rapport met leidraad gepubliceerd, waarin de vereisten voor het Pension Benefit Statement (PBS) zijn opgenomen. In Nederlandse termen is het PBS [...]

Lees verder Meer nieuws

Wetsvoorstel ter voorkoming pensioenkortingen

Als gevolg van het mislukken van het pensioenakkoord bestaat de kans dat meer dan tien miljoen deelnemers in 2020 en 2021 worden geconfronteerd met pensioenkortingen. Zelfs deelnemers van pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 100% kunnen door kortingen worden getroffen.   Met

Lees verder Meer nieuws

Pensioenakkoord vervolg

Woede, grote teleurstelling, verdriet, katerig gevoel allemaal reacties op het mislukken van het pensioenakkoord.   Alle partijen kijken naar de politiek Den Haag. Die zou het initiatief moeten nemen.   Bestuurders van de pensioenfondsen ABP (Ambtenaren) en PFZW (Zorg en Welzijn)

Lees verder Meer nieuws