Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: Pensioen Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

FNV pleit voor hogere AOW-uitkering

Volgens de FNV hoeven pensioenen niet gekort te worden, maar mocht het toch zover komen, dan pleit de FNV voor een verhoging van de AOW-uitkeringen, zodat de koopkracht van de huidige en toekomstige gepensioneerden op peil blijft.

Lees verder Meer nieuws

Bodemprocedure tegen de Staat over lage rekenrente pensioenfondsen

Volgens de Stichting PensioenBehoud, de seniorenvereniging KBO-Brabant en de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) is de extreem lage rente, waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moet vaststellen, onwettig en in strijd met de Europese Pensioenfondsen Richtlijn (IORP II).

Daarom starten ze een bodemprocedure tegen de Staat, zo blijkt uit een gezamenlijk persbericht van 2 augustus 2019.

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-539: Verzwijging bij aanvraag autoverzekering

Een consument heeft in 2017 een autoverzekering aangevraagd. Op het aanvraagformulier heeft de consument onjuiste gegevens over zijn schadeverleden opgegeven, die door de verzekeraar worden ontdekt. Zo bleek dat de consument al eerder een verzekering was opgezegd en de consument tweemaal was geweigerd door een verzekeraar. Verder is de verzekeraar gebleken dat de consument verschillende schades had geleden die voor zijn aanvraag van belang waren.  

 

Daarop heeft de verzekeraar de verzekering geweigerd en de consument geregistreerd in het EVR en het incidentenregister voor de duur van 4 jaar wegens fraude.

Lees verder Meer nieuws

Pannenkoek is geen Koek

Op 26 juli 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan over de reikwijdte van de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwaren.

 

De uitspraak is op 8 augustus jl. gepubliceerd.

Lees verder Meer nieuws

Gemiddelde pensioenleeftijd naar 65 jaar

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 7 augustus 2018 nieuwe cijfers gepubliceerd over de gemiddelde pensioenleeftijd.

Uit deze cijfers blijkt de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gaan in 2018 is gestegen naar 65 jaar. Dat is ruim 5 maanden later dan in 2017.

Lees verder Meer nieuws

Financiële toestand Nederlandse pensioenfondsen verder verslechterd

Als gevolg van een extreme rentedaling en de negatieve ontwikkelingen op de beurzen is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen begin augustus gedaald van 102% naar 98%. Hiermee komen de pensioenfondsen nog meer onder druk te staan.

 

De beleidsdekkingsgraad, of wel het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, is leidend voor kortingen of indexatie van de pensioenen. Deze is vooralsnog gemiddeld 106% en nog net hoger dan het wettelijk vereiste minimum (104,3%), maar kortingen komen steeds meer in zicht, zo blijkt uit de Pensioenthermometer en een nieuwsbericht van Aon (08-08-2019).

 

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-525: Dekking bij samenhangende gebeurtenissen buiten de looptijd

Een consument heeft sinds 2001-2002 enerzijds een geschil met zijn (voormalige) werkgever en anderzijds ook met (de rechtsvoorganger van) het UWV over zijn WAO-uitkering.

Gedurende de periode 2001 tot 2008 is de consument bijgestaan door een advocaat.

 

De consument heeft de advocaat aansprakelijk gesteld voor vermeende beroepsfouten zij rechtsbijstandsverzekeraar in 2012 van het geschil op de hoogte gebracht.

In 2015 heeft de rechtsbijstandsverzekeraar uiteindelijk de dekking voor het geschil tegen advocaat afgewezen., waarbij de consument is gewezen op de mogelijkheid zijn klacht bij het Kifid in te dienen.

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-524: Reikwijdte dekking rechtsbijstandsverzekering

Een consument, die een aantal minipaarden houdt, heeft een geschil over een minipaard dat de wederpartij niet wil afgeven. Daarop heeft de consument en beroep gedaan op zijn rechtsbijstandverzekering.

De verzekeraar weigert echter actie te ondernemen, omdat de consument volgens de rechtsbijstandsverzekeraar opereert alsof de consument een bedrijf betreft.

 

De consument heeft hierover geklaagd, maar zonder resultaat. Daarop heeft de consument de zaak voorgelegd aan het Kifid.

 

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-514: Gevolgen vervalsing rekeningafschrift bij kredietaanvraag

Consumenten hebben meerdere betaal- en spaarrekeningen, waaronder een EN/OF-rekening, bij een Bank.

In januari 2018 hebben de consumenten een aanvraag voor een persoonlijke lening van € 25.000 ingediend en digitaal ondertekend bij een kredietverstrekker.

Bij de aanvraag was ook rekeningafschrift van EN/OF-rekening over de periode 01-12 tot en met 31-12-2017 gevoegd.

 

De kredietverstrekker heeft de ontvangen documenten gecontroleerd en ter verificatie aan de bank voorgelegd. Daarbij is gebleken dat het rekeningafschrift door de consumenten is aangepast, in die zin dat verschillende transacties zijn vervalst.

De bank spreekt de consumenten daarop aan, die op hun beurt bevestigen dat het rekeningafschrift inderdaad is aangepast. Op grond daarvan kan worden vastgesteld dat de consumenten een vervalst bankafschrift hebben ingediend. Daarop heeft de bank de consumenten opgenomen in het IVR, het Incidentenregister en het EVR.

 

De consumenten vorderen dat de bank de registratie van hun persoonsgegevens doorhaalt.

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-515: Verzekeraar niet aansprakelijk voor verhoogde kosten vervangend vervoer

Een consument heeft een aanrijding gehad. Als gevolg daarvan is de auto van de consument ‘total loss’ verklaard. De consument doet een beroep zijn rechtsbijstandverzekering en verzoekt de verzekeraar de schade op de tegenpartij te verhalen en namens hem de restanten van de auto aan

een opkoper te verkopen.

 

Uit de verkoop van de restanten blijkt dat de auto meer schade had dan uitsluitende de aanrijdingsschade. Daarop stelt de verzekeraar een nader onderzoek en informeert de consument dat de schadeafwikkeling daardoor meer tijd zal vergen. Hierdoor wordt de koopprijs van de opkoper ook vertraagd aan de consument uitgekeerd.

Lees verder Meer nieuws