Jan van Harten

Jan van Harten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Jan

Specialisatie: PensioenJan van Harten is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en is sinds 1995 werkzaam als pensioenspecialist. Zijn specialisatie bestaat met name uit het adviseren, ondersteunen en begeleiden van werkgevers en ondernemingsraden op fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Hij is als docent verbonden aan Oysterwyck Hogeschool en een veel gevraagde spreker voor seminars van onder andere de SRA en het RB.Met grote regelmaat worden er artikelen van zijn hand gepubliceerd in PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen. 

Shoprecht voor pensioen is inmiddels een dode letter

Werknemers die een recht op, een al dan niet gegarandeerd, pensioenkapitaal op de pensioendatum hebben, mogen daarmee shoppen. Zij kunnen met het kapitaal pensioen aankopen bij de pensioenuitvoerder naar keuze. Dat noemen we shoppen. Op grond van de Pensioenwet is dit een recht voor de ...

Lees verder Meer nieuws

Veiligstelling van pensioen uitgelegd

In de Pensioenwet is een aantal bepalingen opgenomen waar de werkgever, de uitvoerder van de pensioen en de werknemer zich aan dienen te houden. Dit alles ter bescherming van de positie en het pensioen van de werknemers. Het basisprincipe van de Pensioenwet is dat pensioen veiliggesteld dient ...

Lees verder Meer nieuws

Pensioen en leeftijdsdiscriminatie

Gelijke behandeling op grond van leeftijd Onderscheid op grond van leeftijd is niet toegestaan op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. In deze wet is voor pensioen een aantal bijzondere bepalingen opgenomen. Artikel 8 1.    Voor de toepassing van dit ...

Lees verder Meer nieuws

Shoppen met pensioenkapitaal

Als je pensioen opbouwt op basis van een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst, dient op de pensioendatum een uitkering te worden aangekocht. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de dan geldende tarieven. Indien het pensioen is opgebouwd bij een pensioenfonds heeft de ...

Lees verder Meer nieuws

Actuarieel uitstellen pensioen mag zonder toestemming

De reeds opgebouwde aanspraken mogen zonder toestemming actuarieel neutraal worden omgerekend naar pensioenaanspraken op 67 jaar. Er gelden volgens DNB 3 vereisten:actuarieel gelijkwaardige omrekening het reglement kent de mogelijkheid van vervroeging er geen andere aanpassing van ...

Lees verder Meer nieuws

Pensioenuitvoerders verstrekken onvoldoende informatie over beschikbare premieregelingen

Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat pensioenuitvoerders aan werknemers onvoldoende informatie over beschikbare premieregelingen geven.  De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:Een verlaagde of vlakke premiestaffel leidt ertoe dat het pensioen op de pensioendatum ...

Lees verder Meer nieuws

Betere bescherming werknemers bij wisseling baan en wisseling uitvoerder

Met dit convenant wordt bijgedragen aan de bescherming van de rechten van de werknemer bij individuele wisseling van baan en bij collectieve beëindiging van deelname aan een pensioencontract. Voorkomen wordt dat werknemers die ziek of  arbeidsongeschikt zijn de ...

Lees verder Meer nieuws

Nieuw staffelbesluit, 3% staffels ruimer toepasbaar

n het besluit zijn, net als in het besluit van 2009, naast de 4% staffels ook 3% staffels opgenomen. De percentages in deze staffels zijn hoger dan in de gangbare 4% staffels. Waar de 4% staffels slechts een toets kent op einddatum, diende de 3% staffels jaarlijks te worden getoetst op ...

Lees verder Meer nieuws

Tarief waardeoverdracht 2014 iets gunstiger

Werknemers hebben wettelijk recht op waardeoverdracht. De aanspraken in een eindloon- of een middelloonregeling worden op basis van het wettelijk standaard tarief omgerekend naar een overdrachtswaarde. Deze waarde wordt van de oude naar de nieuwe uitvoerder overgedragen en bij de nieuwe ...

Lees verder Meer nieuws

Pensioentekort wanneer is dat?

Ik ontmoet regelmatig mensen die zeggen een pensioentekort te hebben. Maar wat is een pensioentekort eigenlijk? In dit artikel een aantal verschillende definities op een rij. Misschien helpt het u inzicht te krijgen in uw werkelijke tekort, of blijkt dat u helemaal geen tekort heeft! 1. ...

Lees verder Meer nieuws