Linda Evers

Linda Evers

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Linda

Specialisatie: Pensioen Mr. Linda Evers MPLA is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer & Partners, daarvoor was zij werkzaam bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen als pensioenjurist. Zij is lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, treedt regelmatig op als docent en publiceert in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Al meer dan tien jaar adviseert Linda in de volle breedte over alle thema’s die op pensioengebied spelen. De laatste jaren heeft ze zich steeds meer gespecialiseerd in de problematiek rondom de verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen.

Pensioen en echtscheiding, meer specifiek Boon / Van Loon, blijft de gemoederen bezighouden

Op 27 november 1981 wees de Hoge Raad het voor pensioen en echtscheiding zeer belangrijke Boon / Van Loon-arrest. Per 1 mei 1995 trad de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) in werking. Hierin werd de verdelingssystematiek, zoals van toepassing sinds Boon / Van Loon gewijzigd. Inmiddels staat de eerste grote wijziging van de Wet VPS ook de planning, waarbij niet langer verevening, maar conversie het uitgangspunt gaat worden.

 

Lees verder Meer nieuws

Bevoegdheid Kantonrechter

Kan een vordering van ruim € 100.000 uit hoofde van onrechtmatige daad, tóch binnen het bereik van de ‘pensioenbevoegdheidsbepaling’ van art. 216 Pensioenwet vallen?   Reeds eerder werd geschreven over deze vraag, die - bij incidentele vordering - voorgeschoteld

Lees verder Meer nieuws

Geen recht op partnerpensioen na verzoek om informatie bij pensioenfonds

Recentelijk moest Rechtbank Amsterdam[1] zich uitlaten over de vraag of de partner van een overleden deelnemer aan een pensioenregeling, alsnog in aanmerking kwam voor een partnerpensioen. Wat was er aan de hand?[1] Rechtbank Amsterdam, 18 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1049

 

Lees verder Meer nieuws

Halliburton; een vervolg, wijziging fiscale regelgeving is zwaarwegend belang

In de kwestie waarover Rechtbank Noord-Nederland[1] zich moest buigen, stonden een werknemer en Halliburton wederom tegenover elkaar. In een eerdere procedure had de werknemer Halliburton aangesproken over zijn recht op een bonus en leaseauto. In de procedure hebben partijen een schikking bereikt, die is vastgelegd in een proces-verbaal.[1] Rechtbank Noord-Nederland, 29 januari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:260

Lees verder Meer nieuws

Hoge Raad laat zich uit over werkingssfeer Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek

De betreffende werkgever houdt zich bezig met het analyseren van gebreken aan printplaten, het zoeken van een oplossing van het gebrek en de uiteindelijke reparatie. Dit laatste valt in ieder geval onder de werkingssfeer van Metaal en Techniek. Dit is echter maar een ondergeschikt deel van de werkzaamheden. De werkgever is dan ook van mening dat de werkzaamheden niet onder de verplichtstelling van Metaal en Techniek vallen. Het pensioenfonds is uiteraard een andere mening toegedaan. De kantonrechter heeft het pensioenfonds gelijk gegeven. Het Gerechtshof is tot een ander oordeel gekomen en heeft de werkgever gelijk gegeven. Daarbij heeft het Gerechtshof overwogen dat voldaan moet worden aan het hoofdzakelijkheidscriterium, hetgeen niet het geval is.

 

Lees verder Meer nieuws

De positie van de (ex-)partner van een DGA die wil uitfaseren

De op 1 april 2017 in werking getreden Wet uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (verder Wet Uitfaseren) biedt de DGA de mogelijkheid om op een fiscaal gunstige wijze van zijn of haar in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken af te komen. Hierbij kan de keuze gemaakt worden tussen het afkopen van de fiscale waarde of het omzetten hiervan in een oudedagsverplichting.

 

Lees verder Meer nieuws

Kan pensioenfonds nietigheid van Convenant in roepen dat zij zelf heeft afgesloten?

In de kwestie die Rechtbank Noord-Nederland recentelijk behandelde, ging het om de vraag of een onderneming die voertuigen, die betrokken zijn bij een aanrijding dan wel gestrand door pech, bergt en transporteert, onder de werkingssfeer van Bpf Vervoer valt.

 

Lees verder Meer nieuws

Boon/van Loon en beroep op rechtsverwerking en redelijkheid en billijkheid

Hoewel de Wet VPS al meer dan 20 jaar geleden in werking is getreden, wordt nog altijd veel recht gesproken over pensioenverdelingen onder het voorliggende regime op grond van het Boon/van Loon-arrest. Zo ook weer recentelijk door Rechtbank Den Haag. Wat was er in deze kwestie aan de hand?

Lees verder Meer nieuws

Amerikaans pensioen kwalificeert als buitenlands pensioen dat onder de werking van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding valt

Wat was er aan de hand? Partijen zijn in 2000 gehuwd in Amerika en hebben beide de Amerikaanse nationaliteit (en de man ook de Oostenrijkse). In het voorjaar van 2000 zijn partijen naar Nederland geëmigreerd. Nu gaan partijen uit elkaar en omdat ze in Nederland woonachtig zijn, wordt de echtscheiding door de Nederlandse rechter behandeld. De vrouw heeft voorafgaande aan de emigratie aan zogenaamde 401 plannen meegedaan in Amerika (401 plan is een soort pensioenvoorziening in Amerika).

Lees verder Meer nieuws

Rechtbank past geen afwijkend vereveningspercentage toe

Recentelijk heeft Rechtbank Den Haag zich uitgelaten over de vraag of zij een afwijkend vereveningspercentage moet toepassen. Wat was er hier aan de hand?

Lees verder Meer nieuws