Maaike Theunis

Maaike Theunis

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Maaike

Specialisatie: Pensioen Maaike Theunis is in 2011 arbeids- en sociaalrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar studie heeft ze extra verdiepende cursussen gevolgd in het kader van het tweejarig topklasprogramma van de Universiteit van Tilburg. Uiteraard heeft ze Pensioenrecht als keuzevak gedaan. Na 2 stages bij ‘algemene’ advocatenkantoren heeft ze bewust voor een niche kantoor gekozen. Sinds november 2012 is zij als juridisch medewerkster werkzaam bij Gommer & Partners en vanaf februari 2015 werkzaam als advocaat.

Geen aanspraak op verdeling/verevening van opgebouwd pensioen.

Partijen zijn in 1973 gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Deze bevatten een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen en een periodiek verrekenbeding. Het huwelijk is op 15 november 1994 ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Partijen hebben diverse [...]

Lees verder Meer nieuws

Verschuiving van de aanvangsleeftijd van de pensioenopbouw is niet strijdig met artikel 1 van het eerst protocol bij het EVRM en het verbod van discriminatie

De SVB heeft op 7 april 2014 aan appellant (geboren in 1954) een pensioenoverzicht toegezonden, waarbij is aangegeven voor welke perioden appellant voor de AOW is verzekerd en wanneer appellant de AOW-leeftijd bereikt (in 2020). SVB heeft bij de vaststelling van het pensioenoverzicht artikel [...]

Lees verder Meer nieuws

KLM heeft niet de vrijheid om zich buiten de vakbond om te wenden tot de OR, om instemming te verkrijgen voor het vaststellen van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst.

Wat was er aan de hand? KLM heeft één OR ingesteld en pleegt met de Vereniging van Nederlandse verkeersvliegers (VNV) de CAO voor vliegers op vleugelvliegtuigen af te sluiten. De uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen KLM en haar vliegers is door KLM ondergebracht bij Stichting [...]

Lees verder Meer nieuws

Geen afstand van pensioenverevening indien bij de echtscheiding algehele kwijting van uitsluitend de huwelijksgoederengemeenschap is overeengekomen.

In deze kwestie was de vraag aan de orde of de vrouw door het verlenen van kwijting afstand heeft gedaan van haar recht op verevening van pensioenrechten.Partijen zijn in 1997 in gemeenschap van goederen gehuwd. De echtscheiding is bij beschikking van 13 juni 2007 uitgesproken en op 3 juli

Lees verder Meer nieuws

Geen compensatie in verband met het Vendrik-effect

Partijen zijn verdeeld over de vraag of de overeenkomst redelijkerwijs geacht kan worden zich mede uit te strekken over de door appellante gewenste compensatie voor het feit dat zij door de eerdere beëindiging van het dienstverband niet kan profiteren van het Vendrik-effect. Wat was er aan de

Lees verder Meer nieuws

Salarisverhoging met terugwerkende kracht leidt niet tot aanpassing van de pensioengrondslag met terugwerkende kracht

Dat heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in haar uitspraak van 24 mei 2016 bepaald. Wat was er aan de hand? Vier werknemers zijn allen werkzaam bij de Stichting Verstandelijk Gehandicapten Aruba. Zij namen alle [...]

Lees verder Meer nieuws

Geen afstorting van pensioenaanspraken, indien dit leidt tot illusoir raken van pensioenaanspraken DGA.

In eerste aanleg heeft de rechtbank de vordering van de vrouw toegewezen en is de man (dga) veroordeeld om zorg te dragen voor afstorting bij een externe pensioenverzekeraar van een bedrag van € 223.074,-- als kapitaal ter dekking van dat deel van het pensioen dat aan de vrouw als [...]

Lees verder Meer nieuws

Geen pensioenindexatie indien het pensioen volgens Boon/Van Loon is ‘afgekocht’.

De vrouw voert in hoger beroep aan, dat de door haar te ontvangen contante waarde van de pensioenaanspraken van de man bij ABP en Walgemoed, die de rechtbank op € 5.483,-- heeft vastgesteld, moet worden vermeerderd met de indexering. Zij wijst in dit verband op de uitspraak van de Hoge Raad van

Lees verder Meer nieuws

De door de ondernemer aan zijn werknemers aangeboden pensioenregeling is in beginsel in strijd met de cao, maar een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid slaagt.

CNV en FNV hebben een kort geding aangespannen jegens APM Terminals Maasvlakte II B.V (hierna te noemen APMT), over de vraag of APMT in strijd heeft gehandeld met de Cao, door met de ondernemingsraad een akkoord te sluiten in aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst. Wat was er aan de [...]

Lees verder Meer nieuws

Verdelen stamrecht?

Het Hof gaat voorbij aan de stelling dat er een stamrecht/pensioenverplichting is die verdeeld zou moeten worden, nu de ex-partner onvoldoende heeft gesteld dat er een stamrechtovereenkomst tot stand is gekomen.   B en verzoekster zijn in 1991 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. [...]

Lees verder Meer nieuws