Matthijs Reek

Matthijs Reek

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Matthijs

Specialisatie: Pensioen Vanaf medio 2008 is Matthijs als jurist werkzaam geweest bij verschillende advocatenkantoren en (semi-)overheidsorganisaties. In het kader daarvan heeft hij zich onder meer nader gespecialiseerd in juridische vraagstukken op het grensvlak van het arbeids-, contracten- en bestuursrecht. Verder is  hij als juridisch adviseur werkzaam geweest bij een grote landelijke N.V. Hier heeft hij – evenals gedurende zijn periode in de advocatuur – uitgebreide (proces)ervaring opgedaan in voornoemde rechtsgebieden. Tijdens zijn studie aan de Tilburg University heeft hij al kennis opgedaan van het pensioenrecht. Daarin gaat hij zich nu verder bekwamen.

Verjaringsdiscussie bij verplichte aansluiting bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioen: nu duidelijkheid?

Er zijn in Nederland op dit moment omme nabij 70 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen functioneel. Beknopt weergegeven houdt de verplichtstelling in dat een onderneming - in beginsel - gehouden wordt het pensioen uit te laten voeren door een van deze fondsen als de bedrijfsactiviteiten vallen onder de paraplu van de zogenoemde ‘werkingssfeerbepalingen’, zoals opgenomen in de verschillende cao’s.

 

Lees verder Meer nieuws

Militairenpensioen: (te) veel haken en ogen?

Het is onrustig in de gecompliceerde en onoverzichtelijke wereld van het militairenpensioen. Gecompliceerd? Ja, een berekening van pensioenaanspraken van een militair kan al snel resulteren in maar liefst zo’n 100.000 berekeningshandelingen. Onoverzichtelijk? Toch wel, een deel van deze berekeningen gebeurt klaarblijkelijk middels een Excel-berekening. Geen behoorlijk functionerend geautomatiseerd rekensysteem, geen efficiënt alternatief, niets van dat. In de praktijk komt het er vervolgens niet zelden op neer dat militairen zich - om een goed beeld van het pensioen te verkrijgen - uiteindelijk zélf, gewapend met een rekenmachine in hun (groene) vingers, dienen te worstelen door een woud van cijfers.

 

Lees verder Meer nieuws

Ontslagen vlak voor de AOW-leeftijd; tóch een (volledige) transitievergoeding?

Ontslag en de transitievergoeding;  vanwege de strakke regelgeving niet vaak onderwerp van debat in de rechtszaal. Soms komt het echter toch tot een discussie tussen werkgever en werknemer over de hoogte van de vergoeding. Dit was ook het geval in een een recentelijke opvallende uitspraak. Op 5 oktober 2018 liet de Hoge Raad[1] haar licht schijnen op de verhouding tussen de transitievergoeding en de situatie van ontslag vlak vóór de AOW-leeftijd. Alvorens de kwestie nader onder de loep te nemen, eerst een korte toelichting op deze specifieke vergoeding.[1] Hoge Raad, 5 oktober 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1845).

Lees verder Meer nieuws

Bevoegdheid Kantonrechter; kan een vordering van ruim € 100.000,--, uit hoofde van onrechtmatige daad, tóch binnen het bereik van de ‘pensioenbevoegdheidsbepaling’ van art. 216 Pensioenwet vallen?

Die vraag werd - bij incidentele vordering - voorgeschoteld aan de Rechtbank te Limburg. Wat lag nu precies aan deze kwestie ten grondslag?

 

Lees verder Meer nieuws

Of een in 1988 overeengekomen pensioenregeling dient te worden aangemerkt als een (gegarandeerde) eindloonregeling dan wel een streefregeling, betreft - onder meer - een taalkundige interpretatie

Appellant is in 1972 in dienst getreden bij Artur Küpper Nederland B.V. en heeft in 1983 KNS opgericht, waarvan hij 100% aandeelhouder en statutair directeur werd. KNS heeft in laatstgenoemd jaar alle aandelen in Artur Küpper Nederland B.V. verworven, waarna de naam is gewijzigd in AKN B.V. Vervolgens heeft appellant in 1991 zijn dienstverband met AKN B.V. beëindigd en treedt hij in dienst bij KNS. Acht jaar later heeft appellant alle aandelen KNS verkocht en overgedragen aan VHB B.V.; hij bleef managing director in dienst van KNS. In datzelfde jaar heeft VHB 49% van de aandelen in KNS overgedragen aan Brammer Plc. Ook toen is appellant als managing director in dienst gebleven bij KNS, waarna hij vervolgens op 1 april 2013 uit dienst is getreden.

Lees verder Meer nieuws

Is een Nederlands ouderdomspensioen van een in Portugal wonende ‘permanent resident’ volledig onderworpen aan de aldaar geldende belastingheffing?

Belanghebbende, vanuit Nederland verhuisd naar de Verenigde Staten, is - wegens de aankoop van een pand in Portugal in 2006 - een aldaar geldend fiscaal nummer toegekend. Vervolgens heeft belanghebbende zich 4 jaar later als ‘resident’ ingeschreven in Portugal, alwaar hij sindsdien woont. Na 5 jaren verkreeg hij de status ‘permanent resident’. Nu wil het geval dat er van november 2011 tot november 2016 sprake was van verkrijging van een tijdelijk ouderdomspensioen van een in Nederland gevestigd pensioenfonds.

Lees verder Meer nieuws