Bank mag aflossing door aangaan nieuwe annuïtaire geldlening weigeren

Het Kifid heeft op 7 oktober 2019 uitspraak gedaan of een bank een aflossing van een aflossingsvrije hypothecaire geldlening mag weigeren wanneer deze aflossing wordt gefinancierd met een nieuwe annuïtaire geldlening.

Belanghebbende heeft een aflossingsvrije hypothecaire geldlening van € 300.000 (rente 5,8%) met daaraan gekoppeld een spaaropbouwproduct waarmee belanghebbende aan het einde van de looptijd € 170.000 op de hypothecaire geldlening aflost.

Belanghebbende mag jaarlijks 20% van de hypothecaire geldlening vergoedingsvrij aflossen. Hij heeft de bank verzocht of hij gebruik mag maken van deze vergoedingsvrije aflossing door deze te financieren met een nieuwe annuïtaire geldlening. De bank weigert echter dit verzoek.

 

Belanghebbende vordert vervolgens bij het Kifid dat de bank hem in de gelegenheid stelt om 20% van de hypothecaire geldlening af te lossen door middel van een nieuwe hypothecaire geldlening met een annuïtair aflosschema. Belanghebbende vindt het niet redelijk dat de bank niet meewerkt.

 

Het Kifid overweegt dat de bank in principe vrij is om te bepalen onder welke voorwaarden zij een overeenkomst aangaat of wijzigt. Dit kan anders zijn als in de overeenkomst voorziet in een mogelijkheid voor de wijziging, maar daar is in het onderhavige geval geen sprake van. Verder oordeelt het Kifid dat de weigering van de bank niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid is of misbruik van bevoegdheid oplevert. De vordering van belanghebbende wordt afgewezen.