Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Belangrijkste wijzigingen Schadeverzekeringen 2020

Op 1 januari 2020 zijn enkele wijzigingen die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies en de bedrijfsvoering. In dit bericht geven we met betrekking tot de modules Schade Particulier en Schade Zakelijk en Volmacht daarvan een beknopt overzicht.

In dit bericht wordt ervanuit gegaan het nieuwsbericht van de onderliggende Wft-module Basis al is gelezen (zie hiervoor de externe link).

Bijdrage Waarborgfonds

De bijdrage voor verzekeraars aan het Waarborgfonds is voor 2020 vastgesteld op:

  • € 7,40 voor gekentekende motorrijtuigen (2019 € 7,20)
  • € 1,15 voor ongekentekende motorrijtuigen (2019 € 1,10)

Zorgverzekeringen

Verplicht eigen risico blijft gelijk op € 385

In 2020 bedraagt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering € 385 (ongewijzigd). Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. Het verplicht eigen risico blijft tot en met 2021 ongewijzigd.

Wanbetalers en onverzekerden

In 2020 is de premie voor wanbetalers € 141,50 per maand (was € 138,50). De premie voor onverzekerden is € 136,83 per maand (was € 134,08). De bestuurlijke boete voor onverzekerden is € 410,49 (was € 402,24).

Collectiviteitskorting verlaagd

Zorgverzekeraars mogen in 2020 nog maar maximaal 5% collectiviteitskorting geven op de basisverzekering. Voorheen was dat 10%. De collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering mag de zorgverzekeraar zelf bepalen.

Wijzigingen in de dekking

Het pakket van de basisverzekering blijft grotendeels gelijk. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan.

Logeervergoeding

De dekking van de Zorgverzekeringswet is uitgebreid met een logeervergoeding voor mensen die moeten reizen voor een behandeling. De voorwaarden voor de vergoeding zijn dat er sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling en dat de verzekerde in aanmerking komt voor een vergoeding voor vervoer. De logeervergoeding is maximaal €75 per nacht en geldt voor elk soort gehuurde accommodatie, zoals een hotel of een bed and breakfast. Het eigen risico is van toepassing.

Apotheekbereidingen

In 2020 is de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen gewijzigd. Als een middel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, dan kan de apotheekbereiding wel worden vergoed.

Eerstelijns artsenfunctie

Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) wordt in 2020 vanuit het basispakket vergoed. In het verleden was deze zorg ondergebracht in de Wet langdurige zorg (Wlz) door een tijdelijke subsidieregeling. Het eigen risico is van toepassing op de vergoeding. 

Flash Glucose Monitoring

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) voor diabetespatiënten is onderdeel gemaakt van het basispakket.

Vergoeding fysiotherapie bij reuma

Per 1 oktober 2019 is fysiotherapie bij reuma voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Het gaat om een vierjarig onderzoek naar fysiotherapie voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) en met axiale spondyloartritis (AXSPA).

 

Niet elke patiënt kan deelnemen aan het onderzoek. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, moet sprake zijn van ‘langdurige actieve fysiotherapie’ voor patiënten met ‘ernstige functionele beperkingen’. De eerste twintig behandelingen worden vergoed op grond van een subsidieregeling. Het eigen risico is hier niet op van toepassing. Op eventuele behandelingen daarna is het eigen risico wel van toepassing.

Geneesmiddelen

Er zijn verschillende geneesmiddelen toegevoegd aan het basispakket, waaronder een middel voor de behandeling van de spierziekte SMA en een middel voor de startbehandeling van longkanker.

 

Om de kosten voor geneesmiddelen in toom te houden, zijn in 2020 de maximum-prijzen verlaagd. De maximumprijzen van geneesmiddelen werden berekend op basis van de prijzen in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland. Duitsland is in de berekening vervangen door Noorwegen, waar lagere tarieven gelden.

Medische dossiers langer bewaard

Vanaf 1 januari 2020 is de wettelijke bewaartermijn van medische dossiers 20 jaar. Dit was 15 jaar. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing aan het dossier.

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

De ingangsdatum van deze wet is 1 januari 2020. Deze wet regelt dat gedupeerden die een schadevergoeding willen claimen in één procedure de vraag naar aansprakelijk-heid beantwoord kunnen krijgen en hun eigen schade kunnen claimen. Hierdoor is het voor gedupeerden makkelijker om in een collectieve actie schade te verhalen. Hiermee wordt bovendien voorkomen dat er meerdere procedures worden gestart door verschillende belangenorganisaties over dezelfde gebeurtenis. Deze wet stelt wel eisen aan de organisatie die namens de gedupeerde gaat procederen. Alle massaclaims worden in een centraal register geregistreerd.

Indexering inboedelwaardemeter: inboedelindex 2019

Het indexcijfer 2019 is vastgesteld op 147,90.

Het indexcijfer 2016, gebruikt om de berekende waarde van de inboedelwaardemeter 2016 te indexeren is 141,40.

Herbouwwaardemeter 2020

De vernieuwde Herbouwwaardemeter Woningen is van kracht geworden. Zie onze eerdere publicatie. De nieuwe Herbouwwaardemeter Woningen 2020 is te downloaden via de externe link.

VRKI 2020

De aangepaste VRKI 2020 is gepubliceerd. Na een overgangsperiode gaat de VRKI 2020 in op 1 april 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de definities in hoofdstuk 1 verder zijn uitgewerkt. In hoofdstuk 2 is het gebruik van een app toegevoegd en in hoofdstuk 6.4 wordt de toepassing van de elektronische beveiliging per niveau van te nemen maatregelen geformuleerd. Meer bijzonderheden zijn te vinden onder de externe links.

CLNI 2012

Het Verdrag dat de beperking van de aansprakelijkheid van binnenvaartschepen is aangepast. Het Verdrag kent nu hogere bedragen waarvoor een binnenvaartschipper maximaal aansprakelijk is. De beperking van de aansprakelijkheid geldt nu niet meer voor woonschepen. Eigenaren van woonschepen zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade die worden toegebracht met of door het woonschip. Dit kan aanpassing van de lopende verzekeringen vragen.

Gedragscode Schade Expertise

De gewijzigde gedragscode is aangepast en gaat in op 1 januari 2020. De belangrijkste wijziging is dat er nu ook afspraken zijn opgenomen voor het geval de verzekeraar de expert machtigt een schade, tot een vooraf bepaald bedrag, namens de verzekeraar te regelen. De expert kan in die situaties namens de verzekeraar dekking toezeggen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships