Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Beoordeling aftrekbaarheid indexatielast

Op 23 januari 2015 is de conclusie van Advocaat Generaal Wattel gepubliceerd over de aftrekbaarheid van de indexatielast aan een eigen beheer lichaam dat tevens kwalificeert als toegelaten verzekeraar, waarbij de overdrachtswaarde wordt schuldig gebleven. 

De casus luidt als volgt. Een DGA houdt alle aandelen van Holding BV X, die op haar beurt alle aandelen houdt in BV Y. De Holding heeft de DGA een pensioentoezegging gedaan en daartoe in eigen beheer een pensioenvoorziening gevormd. Het betreft een pensioen waarvan de uitkeringen na ingangsdatum zullen worden aangepast aan de dan vigerende stijging van lonen en prijzen. Er is dus sprake van een na-indexatie.

De Holding heeft ultimo 2005 de pensioenverplichting overgedragen aan BV Y tegen een commerciële waarde van € 1.903.753, op basis van een rekenrente van 3,23% en een na-indexatie van 3%, maar is dit bedrag schuldig gebleven. BV Y is een lichaam dat kwalificeert als toegelaten verzekeraar (artikel 10, lid 2 URIB 2001), hetgeen impliceert dat betalingen voor indexaties aan een dergelijk lichaam aftrekbaar zijn voor de betaler.

Aangezien de commerciële overnamevergoeding hoger was dan de boekwaarde van de pensioenvoorziening, heeft de Holding het meerdere ten laste van haar belastbare winst over 2005 gebracht. De inspecteur heeft de kosten die samenhangen met de na-indexatie niet in aftrek toegestaan.

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht de kosten die samenhangen met de na-indexatie niet in aftrek heeft toegelaten, maar dat dit niet correct was voor het verschil in rekenrente. Hof Den Bosch (13-06-2013) bepaalde al eerder dat het verschil in overdrachtswaarde als gevolg van een verschil in rekenrente (4% / 3,23%) niet als indexatie moet worden beschouwd.

Tot slot komt Advocaat-generaal (A-G) Wattel tot de conclusie dat de indexatielasten weliswaar over de winst- en verliesrekening liepen, maar als gevolg de werking van artikel 3.27 Wet IB 2001 niet tot aftrek kunnen leiden. Ook niet als het bedrag van de indexatielast door de DGA via eigen bijdragen is bekostigd.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships