Beschikking Whk-ZW uitkering ex werknemer terecht meegenomen

image_pdf

Een beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas is aan de werkgever toegestuurd. Bij de vaststelling van het premiecomponent ZW-lasten voor het jaar 2014 is terecht rekening gehouden met de aan een ex-werkneemster betaalde uitkeringen op grond van de Ziektewet in 2012. Dat oordeelt Rechtbank Den Haag.

Een werkgever heeft in 2014 een beschikking Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) gekregen. Op basis van deze beschikking is de werkgever aangemerkt als middelgrote werkgever en is het gedifferentieerde premiepercentage Whk vastgesteld op 0,55. Dat percentage is opgebouwd uit de volgende premiecomponenten: WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen 0,00%, WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen 0,16% en ZW-lasten 0,39%.

De vraag is of de voor het jaar 2014 vastgestelde premiecomponent ZW-lasten terecht is vastgesteld op 0,39%. Het gaat hierbij met name om de vraag of bij de vaststelling van dit percentage terecht rekening is gehouden met de aan ex-werkneemster betaalde ZW-uitkeringen.

De werkgever stelt dat de aan ex-werkneemster betaalde ZW-uitkeringen ten onrechte aan haar zijn toegerekend, omdat niet vast is komen te staan dat de uitkeringslasten terecht aan de Whk zijn toegerekend. De toegerekende last kan volgens de werkgever mogelijk betrekking hebben op zwangerschaps- of bevallingsgerelateerd verzuim. Verder denkt de werkgever edt dat ex-werkneemster in aanmerking komt voor de No-Riskpolis. Werkgever verzoekt dan ook inzage in de medische stukken van ex-werkneemster.De Belastingdienst stelt dat geen aanleiding bestaat af te wijken van het door haar gehanteerde percentage. De aan ex-werkneemster betaalde ZW-uitkeringen zijn terecht aan de werkgever toegerekend en de medische gegevens van de ex-werkneemster zijn terecht niet aan de werkgever verstrekt. Artikel 2.6, eerste lid, van het Besluit Wfsv luidt: De gedifferentieerde premie die een werkgever verschuldigd is, is de som van drie afzonderlijk bekend te maken gedifferentieerde premiecomponenten, die worden berekend voor de WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen, de WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen en de ZW-lasten. Aan de hand van het door het UWV verstrekte instroomoverzicht heeft de Belastingdienst het gedifferentieerde premiepercentage Whk vastgesteld. In het instroomoverzicht is vermeld welke ZW-uitkering vanaf welke datum aan een bepaalde werknemer is toegekend. Ook is vermeld bij welke werkgever het recht op die uitkering is ontstaan, hoeveel die uitkering in het referentiejaar bedroeg en hoeveel daarvan aan de werkgever wordt toegerekend. De uitkering die aan ex-werkneemster in de periode van 15 juni 2012 tot 15 oktober 2012 op grond van de Wet arbeid en zorg is toegekend in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof, is in het instroomoverzicht niet vermeld en is door de Belastingdienst niet aan de werkgever toegerekend.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel