Bindende werking van afgegeven 101-verklaring

A Rosa, een Duitse vennootschap, heeft in Frankrijk geen sociale bijdragen betaald voor werknemers die door haar waren tewerkgesteld op schepen waarmee cruises over Franse rivieren worden verzorgd. Deze werknemers waren door het Zwitserse filiaal van de vennootschap aangeworven en in dienst genomen op basis van arbeidsovereenkomsten waarop het Zwitsers recht van toepassing was. Volgens A Rosa vallen de werknemers onder de Zwitserse sociale zekerheidswetgeving. Zij onderbouwt deze stelling met E 101-verklaringen waarin wordt bevestigd dat de werknemers onder het Zwitserse sociale zekerheidsstelsel vielen. De voor deze werknemers afgegeven E 101-formulieren hadden niet op grond van artikel 14, lid 2, onder a, van EU Verordening 1408/71 mogen worden opgesteld. De Cour de cassation (hoogste rechterlijke instantie in Frankrijk) heeft in deze zaak om een prejudiciële beslissing gevraagd. A-G Saugmansgaard meent dat een afgegeven E 101-verklaring bindend is voor het bevoegde orgaan en de rechterlijke instanties van de lidstaat van ontvangst, zolang zij niet is ingetrokken of ongeldig verklaard door het orgaan dat haar heeft afgegeven. Dit geldt zelfs indien wordt vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de werknemer zijn activiteit uitoefent, kennelijk niet binnen de materiële werkingssfeer van artikel 14, lid 2, onder a, van EU Verordening 1408/71 vallen.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel