Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Borgen beweren dat schulden al zijn betaald

Een schuldeiser kan een borg aanspreken als de hoofdschuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet voldoet. De borg is vervolgens, volgens artikel 7:850 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), verplicht de schulden te betalen als de borgstelling in een overeenkomst is vastgesteld. Over de aansprakelijkheid van deze borgen is, in een verwijzingszaak na cassatie, door Hof Den Bosch op 1 oktober 2019 een uitspraak gedaan.

De casus

Een bank heeft een aantal zakelijke leningen aan een vennootschap verstrekt. De borgen (de directeuren-grootaandeelhouder) hebben zich aan de bank verbonden tot het nakomen van de verbintenissen die voortvloeien uit deze zakelijke leningen.

De bank heeft vervolgens de borgen aangesproken om de schulden af te lossen, omdat de vennootschap haar verplichtingen niet nakwam volgens de bank.

 

Vanaf 2012 procederen de borgen en de bank (via Rechtbank Overijssel, Hof Arnhem-Leeuwarden, Hoge Raad en nu Hof Den Bosch). De borgen beweren dat de hoofdschuldenaar de leningen ondertussen heeft afgelost, waardoor de bank de borgen niet kan aanspreken.

Wat ging er vooraf aan de uitspraak van 1 oktober 2019

In een eindvonnis van 19 juni 2013 heeft Rechtbank Overijssel besloten dat de borgen het door de bank geëiste bedrag moesten betalen. De borgen zijn vervolgens in beroep gegaan tegen deze uitspraak.

 

In 2015 heeft Hof Arnhem-Leeuwaarden uitspraak gedaan. Volgens de Hoge Raad (zie externe link) is het hof echter uitgegaan van onjuiste bewijslastverdeling. Het hof had namelijk de bewijslast, dat de lening nog niet was terugbetaald, bij de bank neergelegd. De bewijslast om aan te tonen dat de leningen al waren afgelost, had echter ook bij de borgen moeten liggen. In artikel 852 lid 1 BW staat namelijk dat de borg ook verweermiddelen die de hoofdschuldenaar heeft tegen de schuldeiser, in dit geval de bank, kan inroepen. Het hof heeft het beginsel van hoor en wederverhoor geschonden. Daarnaast had de bank niet kunnen reageren op een bezwaar van de borgen, omdat er informatie ontbrak in de schriftelijke communicatie richting de bank tijdens de gerechtelijke procedure.

De Hoge Raad vernietigde daarom in 2017 de uitspraken van Hof Arnhem-Leeuwaarden uit 2015 en verwees de zaak naar Hof Den Bosch. De bewijslast dat de bank de borgen niet meer kan aanspreken voor de schulden ligt vervolgens ook bij de borgen.

Overwegingen en oordeel Hof Den Bosch

Hof Den Bosch heeft de borgen op 1 oktober 2019 in het gelijk gesteld. De uitspraak van het hof gaat over twee leningen.

 

Bij de eerste lening beweren de borgen dat de lening niet meer bestaat, omdat deze is afgelost.  Het hof oordeelt dat de bank niet zorgvuldig te werk is gegaan bij het administreren van de diverse schulden van de vennootschap. Daarnaast is de bank niet zorgvuldig geweest bij het toekennen van aflossingen op de diverse schulden. Het was op enig moment niet meer te traceren ten gunste van welke lening de ontvangen stortingen/boekingen zijn geadministreerd. De betalingen zijn niet afgeboekt van de juiste schulden. Bij het afboeken van de schulden is er ook geen goed onderscheid gemaakt tussen schulden van de vennootschap en schulden van de dochteronderneming van de vennootschap. De totaal ontvangen bedragen door de bank en de hoogte van de verschillende schulden aan de bank wijzen erop dat de lening, waarvoor de borgen waren aangesproken, is afgelost.


Bij de tweede lening geven de borgen aan dat de schuld al is afgelost met een door de bank afgedwongen grondverkoop. Volgens de bank klopt dit, maar was er nog een kleine restschuld. De bank ontleent het bedrag van de kleine openstaande restschuld aan haar eigen administratie en heeft niet toegelicht hoe dit bedrag tot stand is gekomen.     

 

Het hof oordeelt dat de borgen niet aansprakelijk zijn voor het betalen van de twee leningen, omdat deze leningen al waren afgelost. De bank moet de proceskosten betalen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships