Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Brandbrief pensioenkortingen aan Tweede Kamer

Op zondag 13 oktober 2013 hebben meer dan 40 prominenten, waaronder onder andere hoogleraren, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven (oud) bankdirecteuren en een brandbrief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer gestuurd. 

In het memo wordt de feitelijke financiële ontwikkelingen bij de Nederlandse pensioenfondsen beschreven, waarbij wordt geconstateerd dat die aanzienlijk afwijken van de thans gehanteerde rekenregels. Om de gerezen problemen met betrekking tot de dreigende pensioenkortingen op te lossen wordt gepleit om de rekensystematiek omtrent de pensioenen inhoudelijk opnieuw te bekijken, zowel vanuit het perspectief van het bestaande pensioencontract als vanuit het perspectief van het nieuw te vormen pensioencontract overeenkomstig het pensioenakkoord.

 

Doelstelling is de pensioendiscussie breder te bezien dan nu met de bestaande rekenregels gebeurt. Ondergetekenden (op persoonlijke titel) en velen die om hen moverende redenen niet genoemd kunnen worden, ondersteunen het Memo.

 

In essentie komt het erop neer dat in het pensioencontract duidelijker een redelijke verhouding tussen risicoprofiel van de pensioenaanspraak en het rendementsprofiel van de beleggingen moet worden vastgelegd, op basis van de van de feitelijke omstandigheden en niet louter op basis van onrealistische veronderstellingen (risicovrije rente). Daarmee zijn de kortingen niet van de baan, maar worden ze in een realistischer kader geplaatst dan nu het geval is.

 

Zo zou bijvoorbeeld het verwachte rendement gedeeltelijk gestoeld kunnen zijn op de risicovrije rente en voor een deel op de gerealiseerde rendementen van het betrokken pensioenfonds over de afgelopen 10 jaar. Het resultaat is dan een verwacht rendement, dat periodiek per pensioenfonds kunnen worden vastgesteld, met een ondergrens en een bovengrens om (te) grote schommelingen voorkomen.

 

Er wordt beweerd dat het ‘versoepelen’ van de rekenregels (hogere rente) een generatieconflict met zich meebrengt. Maar is dit wel zo? Vaststaat dat met de inleg van de oudere deelnemers de afgelopen decennia een gemiddeld rendement van 7% is gemaakt. Volgens de huidige rekenregels zou de komende jaren gerekend moeten worden tegen een verwacht rendement (risicovrije rente) van 0%. Hiermee subsidiëren de ouderen eerder de jongeren dan omgekeerd. Daarnaast leidt de toepassing van een lage rekenrente ook tot een lager pensioenresultaat voor jongeren.

Op basis van het gepresenteerde voorstel zou het huidige pensioenbeleid kunnen worden hervormd naar een meer realistisch perspectief, met een beter pensioenresultaat en meer vertrouwen in ons pensioenstelsel.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships