Column: Is pensioeninformatie wel betrouwbaar?

Als je op zoek bent naar informatie over je pensioen ga je al snel even op de website van je pensioenuitvoerder kijken. Immers, als érgens de juiste informatie moet staan is het toch wel daar. Zo gezegd, zo gedaan.

Mag je echter zomaar afgaan op de informatie op de website en kun je daar rechten aan ontlenen? Het Gerechtshof in Amsterdam heeft zich hier onlangs nog over gebogen en oordeelde dat het gerechtvaardigde vertrouwen, dat werknemer in het geval van arbeidsongeschiktheid een hoger invaliditeitspensioen zou krijgen niet kan zijn opgewekt door de tekst op de website van het pensioenfonds: ’Het laatste loon voordat u ziek werd’. Het Hof vond dat niet specifiek en concreet genoeg.

Wat was er aan de hand?

De werknemer nam verplicht deel in bpfBouw (pensioenuitvoerder van het bedrijfstakpensioenfonds voor de sector bouwnijverheid) en hij was in 2003 arbeidsongeschikt geraakt. In 2007 is de werknemer 15-25 procent arbeidsongeschikt verklaard en is hem een loondervingsuitkering toegekend, gevolgd door een vervolguitkering ingevolge de WAO.

Op grond van het Pensioenreglement Bouwnijverheid heeft een deelnemer die een vervolguitkering ontvangt op grond van de WAO, vanaf de dag waarop de vervolguitkering is toegekend, recht op een invaliditeitspensioen (hierna: IP). In het pensioenreglement is bepaald dat de invaliditeitspensioengrondslag het WAO-dagloon is.

Het pensioenfonds heeft dan ook het IP berekend op deze grondslag en aan de werknemer toegekend. De werknemer vond echter dat hij recht had op een IP gebaseerd op het laatstverdiende loon. Hij stelt ter ondersteuning van zijn vordering dat hij aanspraak kan maken op IP waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van het laatste door hem voor zijn arbeidsongeschiktheid verdiende loon inclusief alle daartoe behorende componenten. En dat het IP niet berekend moet worden uitgaande van het voor hem geldende WAO-dagloon, zoals Bpf doet.

De werknemer heeft dat gelezen op de website van het pensioenfonds, waarop is vermeld dat het IP aanvult ‘tot uw laatste loon voordat u ziek werd’. Een ook op een overeenkomstige mededeling van iemand van Bpf die hem vóór 2003 thuis heeft bezocht om hem en zijn vrouw uitleg te geven over zijn pensioenrechten en de financiële situatie in het geval dat hij arbeidsongeschikt zou raken. Omdat het pensioenfonds niet voornemens is om tot een andere berekening over te gaan, is de werknemer een procedure gestart bij de Kantonrechter. Daar ving hij echter bot.

Geen gerechtvaardigd vertrouwen

In hoger beroep bij het Hof oordeelt het Hof, dat de werknemer niet in zijn gelijk staat. Het Hof is van oordeel, dat er bij de werknemer géén gerechtvaardigd vertrouwen kan zijn ontstaan door de website van Bpf. Het begrip ‘laatste loon voordat u ziek werd’ is onvoldoende concreet om daaruit te kunnen afleiden dat daartoe ook looncomponenten behoren, die geen deel uitmaken van het WAO-dagloon.

De mededeling op de website van Bpf kan daarom niet los worden gezien van hetgeen over het in aanmerking te nemen loon in het toepasselijke reglement is vastgelegd. Daarin wordt uitdrukkelijk bepaald dat het WAO-dagloon de basis is voor het IP. De vorderingen van de werknemer worden dan ook afgewezen.

Juiste informatie

Het gebeurt vaak dat toch uitgegaan wordt van mededelingen op de website. De tekst op de website is meestal in een (nog) meer leesbare taal geschreven dan het pensioenreglement. Op de website staat vaak kort uitgelegd hoe de regeling in elkaar zit en werkt. Maar meestal wordt op de website ook vermeld, dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend en dat de tekst van het pensioenreglement leidend is.

Let daarom goed op, waar je je informatie vandaan haalt. De informatie kan zeker correct zijn in zijn algemeenheid en globaal gesproken, maar het pensioenreglement is de basis waarop het pensioen wordt gebaseerd. Laat je tijdig adviseren door een deskundige, die is er voor jou!

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel