Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen verlengd

Zorg- en reisverzekeraars hebben hun afspraken voor het omgaan met dubbele dekking herzien en verlengd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuwe versie van het Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen.

 


 


Het convenant dient twee doelen. In de eerste plaats het verschaffen van duidelijkheid aan verzekerden over hoe kosten worden afgehandeld als er dekking is op een zorgverzekering en een reisverzekering. In de tweede plaats regelt het convenant wanneer en hoe de verzekeraars kosten op elkaar kunnen verhalen als er sprake is van samenloop. Daarmee worden lastige trajecten met zogenaamde na-u-clausules voorkomen.  

In het convenant is bepaald dat de alarmcentrale van de verzekeraar die als eerste door de verzekerde wordt aangesproken, zorg draagt voor de hulp- en zorgverlening. 

De verzekerde benadert de alarmcentrale van de reisverzekeraar als eerste
Benadert de verzekerde de alarmcentrale van de reisverzekeraar, dan: 

 • draagt de reisverzekeraar zorg voor de vergoeding van de gemaakte medische kosten;
 • verhaalt de reisverzekeraar de kosten op de zorgverzekeraar die gedekt zijn op grond van de Zorgverzekeringswet;
 • verhaalt de reisverzekeraar 50 procent van de resterende (niet door de Zorgverzekeringswet gedekte) medische kosten op de ziektekostenverzekeraar, voor zover gedekt door een eventuele aanvullende ziektekostenverzekering. 

Is er geen buitenlanddekking in de aanvullende ziektekostenverzekering, dan komen de medische kosten, voor zover deze niet ten laste van de basisverzekering komen, geheel ten laste van de reisverzekeraar (voor zover gedekt door de reisverzekering). 

Als er geen dekking is voor medische kosten op de reisverzekering, dan brengt de reisverzekeraar de overige medische kosten in rekening bij de verzekerde. 

Voorbeeld 1
Jonathan (42) valt tijdens een vakantie in Frankrijk van zijn fiets. Jonathan heeft een basisverzekering, een aanvullende ziektekostenverzekering met dekking voor kosten in het buitenland en een doorlopende reisverzekering met dekking voor medische kosten. 

Jonathan belt de alarmcentrale van zijn reisverzekeraar. De reisverzekeraar en de zorgverzekeraar hebben het Convenant Samenloop getekend. De afhandeling van de kosten gaat als volgt:

 1. De reisverzekeraar draagt zorg voor vergoeding van de medische kosten.
 2. De reisverzekeraar verhaalt alle kosten die onder de basisverzekering vallen op de zorgverzekeraar.
 3. De reisverzekeraar verhaalt de helft van de kosten die ook onder de aanvullende ziektekostenverzekering vallen op de zorgverzekeraar.
 4. De reisverzekeraar neemt alle overige kosten die onder de reisverzekering vallen voor eigen rekening.
 5. De reisverzekeraar brengt eventuele kosten die niet worden vergoed in rekening bij Jonathan.

De verzekerde benadert de alarmcentrale van de zorgverzekeraar als eerste
Benadert de verzekerde de alarmcentrale van de zorgverzekeraar, dan:

 • draagt de zorgverzekeraar zorg voor de vergoeding van de gemaakte medische kosten;
 • verhaalt de zorgverzekeraar de medische kosten op de reisverzekeraar, voor zover de medische kosten de dekking van de zorgverzekering te boven gaan;
 • verhaalt de zorgverzekeraar 50 procent van de door een eventuele aanvullende ziektekostenverzekering gedekte medische kosten op de reisverzekeraar.

Als er geen sprake is van een dekking voor medische kosten op de reisverzekering, dan dient de zorgverzekeraar de niet door de zorgverzekering gedekte medische kosten:

 • ten laste te brengen van de aanvullende verzekering; of
 • te verhalen op de verzekeraar bij wie de verzekerde een aanvullende verzekering met buitenlanddekking heeft; of
 • bij de verzekerde in rekening te brengen, als er geen aanvullende verzekering met dekking van medische kosten in het buitenland is.

Voorbeeld 2
Bianca (51) loopt tijdens een vakantie in Denemarken brandwonden op bij het barbecueën. Bianca heeft een basisverzekering, een aanvullende ziektekostenverzekering met dekking voor kosten in het buitenland en een doorlopende reisverzekering met dekking voor medische kosten. Bianca belt de alarmcentrale van haar zorgverzekeraar. De reisverzekeraar en de zorgverzekeraar hebben het Convenant Samenloop getekend. De afhandeling van de kosten gaat als volgt:

 1. De zorgverzekeraar draagt zorg voor vergoeding van de medische kosten.
 2. De zorgverzekeraar verhaalt de helft van de kosten die onder de aanvullende verzekering en de reisverzekering  vallen op de reisverzekeraar.
 3. De zorgverzekeraar verhaalt kosten die niet onder de zorgverzekering en aanvullende verzekering vallen, maar wel onder de reisverzekering, op de reisverzekeraar.
 4. De zorgverzekeraar brengt eventuele kosten die niet worden vergoed in rekening bij Bianca.

Convenant biedt duidelijkheid
Een belangrijk doel van het convenant is het bieden van duidelijkheid over de dekking. Dat is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de verzekeraars zelf. Het convenant verplicht verzekeraars om verzekerden te informeren over de dekking en een mogelijke samenloop met andere verzekeringsdekkingen.

Verzekeraars hebben in het convenant ook afgesproken om in gesprek te gaan met de alarmcentrales die ze inschakelen om verzekerden in het buitenland bij te staan. De gesprekken hebben als doel uit te leggen welke rol de alarmcentrales hebben om de afspraken in het convenant zo goed mogelijk uit te voeren. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staan het vernieuwde convenant en de namen van de deelnemende reis- en zorgverzekeraars. Nagenoeg alle reis- en zorgverzekeraars, samen goed voor een marktaandeel van ruim 85 procent, doen mee aan het convenant.

De nieuwe versie van het convenant loopt tot eind 2019 en kan daarna weer worden verlengd.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships