Crisismaatregelen pandemie Covid-19

De Rijksoverheid heeft 8 maatregelen genomen, die we hieronder kort toelichten. In de externe links is telkens een verwijzing opgenomen naar elk van deze 8 regelingen:

 1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
  Deze regeling vervangt de ‘regeling werktijdverkorting’. Daarvoor waren in zeer korte tijd 78.000 aanvragen ingediend. Werktijdverkorting kan nu niet meer worden aangevraagd.
  Als een ondernemer minimaal 20% omzetverlies verwacht, kan hij maximaal 90% van de loonkosten doorbetaald krijgen. De vergoeding is afhankelijk van het omzetverlies (namelijk 90% van dit omzetverlies). De regeling geldt voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020 en geldt voor 3 maanden. De werkgever moet wel 100% van het loon blijven doorbetalen (er is dus een ‘eigen risico’ van 10%) en mag niemand ontslaan.
  Uitvoerder van de regeling is het UWV, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
 2. Aanvullende inkomensondersteuning zelfstandig ondernemers
  Deze regeling geldt voornamelijk voor zzp’ers. Deze zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure een inkomensondersteuning krijgen. Voor een periode van 3 maanden wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum (tot ongeveer € 1.500 netto per maand, afhankelijk van de gezinssituatie). In tegenstelling tot de bestaande bijstand voor zelfstandigen, geldt er geen vermogenstoets. Ook wordt niet gekeken naar het inkomen van de eventuele partner. Er wordt ook niet getoetst of het een levensvatbare onderneming betreft. De inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden.
  Deze regeling kan gebruikt ook worden in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157).
  De uitvoerder van deze regeling is de gemeente, onder verantwoordelijkheid van SZW.
 3. Versoepeling belasting voor ondernemers
  Ondernemers krijgen, op verzoek, uitstel van belasting. Dat geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Er gelden geen verzuimboetes en de rente die normaalgesproken betaald moet worden over (te) late betalingen wordt verlaagd naar 0%.
  De Belastingdienst is uitvoerder van deze regeling.
 4. Uitbreiding Garantie Ondernemersfinanciering
  Ondernemingen kunnen in deze periode moeilijk een lening of garantie van de bank krijgen. Dit kan alleen als de overheid deels (50%) garant staat. Deze garantieregeling heet de GO (Garantie Ondernemersfinanciering-regeling).  Deze regeling wordt verruimd: dat wil zeggen dat het garantieplafond wordt verhoogd.
  Uitvoerder van de GO is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
 5. Rentekorting Qredits
  Qredits is een microkredietenverstrekker die via leningen kleine en startende ondernemers ondersteunt, omdat deze groep vaak moeilijk aan een financiering bij de bank.
  Ondernemers met een krediet van Qredits en geraakt worden door het coronavirus, krijgen 6 maanden uitstel van betaling van de aflossing. Daarnaast wordt de rente verlaagd naar 2% in die periode.
  Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker, maar het ministerie van EZK ondersteunt Qredits met deze versoepeling van de kredietvoorwaarden in financiële zin.
 6. Specifieke steun land- en tuinbouw
  Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat zo borg voor kredieten van deze ondernemers. De RVO is uitvoerder van de regeling.
  Overigens is ook de gewone Borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) per direct verruimd, die door RVO wordt uitgevoerd. In die gevallen staat het ministerie van EKZ borg.
 7. Maatregelen toeristenbelasting en cultuursector
  Gemeenten leggen ondernemers binnen hun gemeentegrenzen ook diverse belastingen op, zoals toeristenbelasting of vermakelijkheidsbelasting. Het kabinet is in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Hoewel hierover op dit moment nog geen helderheid is, heeft de VNG wel al een site geopend voor alle vragen met betrekking tot coronamaatregelen.
  Ook overlegt het kabinet met de cultuursector over te namen maatregelen.
 8. Compensatie getroffen sectoren
  Ondernemers die direct hun deuren hebben moeten sluiten als gevolg van het coronavirus, zoals horecabedrijven, schoonheidssalons of de reisbranche, krijgen een extra compensatie.
  Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald als de corona-pandemie voorbij is. Het moet dan wel gaan om ondernemingen die buiten het eigen huis zijn ingericht. Deze ondernemers krijgen éénmalig € 4.000 over een periode van 3 maanden.
  Waar de ondernemer deze compensatie exact kan aanvragen, is nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit artikel.

Deels opschorting WW-premiedifferentiatie Wab

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Sindsdien is de WW-premie die werkgevers moeten betalen voor hun werknemers afhankelijk van het arbeidscontract. Voor vaste contracten is de WW-premie lager dan voor flexibele contracten.

Een onbedoeld effect van deze regeling, is dat als een werknemer meer dan 30% overwerkt (ook als hij in vaste dienst is), gezien wordt als een werknemer met een flexibel contract. De werkgever zou dan dus ineens veel meer WW-premie moeten afdragen (met terugwerkende kracht).

Specifiek voor de zorg geldt nu dat veel werknemers zeer veel overuren maken. Daarom wordt een uitzondering gemaakt op de overwerk-richtlijn in de regels voor WW-premiedifferentiatie, als juist door het coronavirus extra overuren gemaakt worden.

Pensioenopbouw

Zeer veel werkgevers (ruim 78.000) hebben werktijdverkorting (ook wel arbeidsduurverkorting) aangevraagd. Het Centraal aanspreekpunt pensioenen van de belastingdienst, had aangegeven dat het mogelijk is opbouw van pensioen tijdens een periode van werktijdverkorting voort te zetten.

Echter, door de crisismaatregel die daarna is ingegaan, namelijk de Tijdelijke NOW (zie de eerste overheidsmaatregel), zijn alle nog niet gehonoreerde aanvragen voor werktijdverkorting omgezet in een aanvraag van die NOW. Omdat werkgevers de lonen gewoon blijven doorbetalen volgens die regeling, blijft ook pensioenopbouw gewoon doorlopen. Ook is er een antwoord gegeven over pensioenopbouw van herintredende zorgverleners, die al met pensioen waren.

Vragen over corona aan andere relevante private partijen

Rijksoverheid kan niet alles regelen. Ook private partijen zijn daarbij van belang.

Een belangrijk onderdeel hierbij is communicatie: wat is de impact van corona op reguliere bank- of verzekeringszaken?

 

Er zijn veel onduidelijkheden en dat zal voorlopig nog zo blijven. Bijvoorbeeld over hoe iemand zich moet identificeren als fysiek contact niet meer mogelijk of wenselijk is. Of in hoeverre een financieringsvoorbehoud kan worden ingeroepen als iemand een woning heeft gekocht, maar de financiering nu niet rond krijgt door de maatregelen rondom het coronavirus.

Er zijn wel al enkele maatregelen getroffen, waarvan wij er hier een aantal noemen:

 

 • Banken: ondernemer hoeft tijdelijk niet af te lossen
  Op 19 maart 2020 hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten om de aflossingsplicht op zakelijke kredieten tot € 2.500.000 tijdelijk op te schorten, gedurende maximaal 6 maanden. De rente moet nog wel gewoon betaald worden.
  Voor grotere financieringen of ondernemingen die niet voldoende hebben aan opschorting van de aflossingsplicht, proberen de banken zoveel mogelijk maatwerk te leveren, om de continuïteit van ondernemingen die in de kern wel gezond zijn, te waarborgen.
 • Banken: ook voor particulieren maatwerk
  De banken geven aan ook particulieren door de moeilijke tijd heen te helpen, als die het gevolg zijn van het coronavirus. Zeker zzp’ers die in privé een hypotheekschuld hebben, zouden in de problemen kunnen raken, waarvoor de noodmatregelen van het kabinet onvoldoende oplossing bieden. Zij worden opgeroepen contact op te nemen met hun bank.
 • Verzekeraars: veelgestelde vragen en antwoorden
  Verzekeringen spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven. Uit de vragen die verzekeraars krijgen, blijkt bovendien dat er op zeer veel verschillende terreinen vragen binnenkomen.
  Denk hierbij niet alleen aan vragen over dekking van de annuleringsverzekering, maar ook op het gebied van arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid of verzuimverzekeringen bestaan veel vragen. Er zijn bovendien diverse zakelijke verzekeringen waarvan de premie afhankelijk is van de jaaromzet. Die is eerder ingeschat, maar wordt wellicht veel lager door deze pandemie. Mogelijk bieden verzekeraars de mogelijkheid tussentijds de premie aan te passen aan de lager dan voorziene omzet.
  Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor een aparte pagina aangemaakt. De vragen en antwoorden worden continue bijgewerkt aan de actuele stand van zaken.
 • Pensioenuitvoerders: soepeler betalingstermijn pensioenpremies
  De Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, hebben afgesproken dat ondernemers die in acute problemen zijn gekomen door het coronavirus, tijdelijk uitstel van betaling van pensioenpremies kunnen krijgen. Dit heeft geen invloed op de opbouw van pensioenrechten van de deelnemers. Sommige uitvoerders hanteren soepeler betalingstermijnen.
 • Voorlopig geen jurisprudentie
  Het Kifid heeft alle zittingen voor onbepaalde tijd opgeschort. Ook rechtbanken (en hoven en de Hoge Raad) behandelen slechts de meest noodzakelijke zaken.
  Voorlopig is er dus geen jurisprudentie te verwachten over financiële kwesties.