Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Diverse moties m.b.t. nabestaandenpensioen ingediend en aangenomen

Op 27 mei 2019 heeft in het bijzijn van minister Koolmees van SZW een overleg van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatsgevonden betreffende de initiatiefnota over het nabestaandenpensioen van de Kamerleden Omtzigt (CDA) en Bruins (ChristenUnie).

Het verslag van dit overleg is op 11 juni jl. gepubliceerd.

 

Tijdens dit overleg en ook daarna is een aantal moties ingediend c.q. gewijzigd.

Het betreft de volgende moties:

 

Motie 34996-5

Als gevolg van het toegenomen aantal baanwisselingen wordt de werknemer geconfronteerd met verschillende definities voor het begrip "partner" in zijn pensioenregelingen en de daaraan inherente verschillende eisen voor het aanmelden van een partner.
Op grond van dit gegeven wordt de regering verzocht een wettelijke uniformering van het partnerbegrip uit te werken.

Motie 34996-6

Gezien het feit dat uit het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) standaard niet duidelijk blijkt hoe het nabestaandenpensioen is vormgegeven alsmede of dit al dan niet vervalt bij beëindiging van het dienstverband en het zeer nodig is om deelnemers goed te informeren over wat er wel en niet financieel geregeld is; wordt de regering verzocht i.o.m. de pensioenkoepels de informatievoorziening over het nabestaandenpensioen in het UPO op te nemen.

 

Motie 34996-7

In het kader van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel en de daaraan inherente gevolgen voor het opgebouwde ‘oude’ nabestaandenpensioen wordt de regering verzocht een specifiek advies te vragen aan de Sociaal-Economische Raad of de Stichting van de Arbeid of er na de overgang naar het nieuwe stelsel een adequate dekking is voor het nabestaandenpensioen alsmede ervoor te zorgen dat er deelnemers de mogelijkheid hebben om rechten zo uit te ruilen dat een adequaat nabestaandenpensioen op opbouwbasis na invaren voor eenieder beschikbaar is.

 

Motie 34996-8

Op basis van de huidige wetgeving kan het nabestaandenpensioen op risicobasis en een Anw-hiaatverzekering zomaar opgezegd kunnen worden. Bovendien bestaan er in de huidige regelgeving r belemmeringen, waardoor nabestaandenpensioen niet gekoppeld kan worden aan een percentage van het inkomen.
Op grond van dit gegeven wordt de regering verzocht het nabestaandenpensioen op risicobasis en de Anw-hiaatverzekering expliciet te beschermen en de regelgeving zodanig aan te passen dat het nabestaandenpensioen op risicobasis als een percentage van het huidige inkomen kan worden aangeboden.

 

Motie 34996-9

Deze motie is een gewijzigde versie van motie 34996-7.

Het verzoek aan de regering is iets genuanceerd, in die zin dat de regering wordt verzocht een specifiek advies te vragen aan de Sociaal Economische Raad of de Stichting van de Arbeid hoe (i.p.v. of) er na het invaren van de oude rechten in het nieuwe stelsel een adequate dekking zal zijn voor het nabestaandenpensioen. Daarnaast wordt de regering verzocht ervoor te zorgen dat er bij het invaren voor de deelnemers de mogelijkheid bestaat om rechten zo uit te ruilen dat een adequaat nabestaandenpensioen na invaren voor eenieder beschikbaar is,

en verzoekt ervoor te zorgen dat bij het invaren deelnemers de mogelijkheid hebben om rechten zo uit te ruilen dat een adequaat nabestaandenpensioen (op opbouwbasis is vervallen) na invaren voor eenieder beschikbaar is.

 

 

Motie 34996-10

Deze motie is weer een gewijzigde versie motie 34996-9 in die zin dat de regering wordt verzocht bij het invaren deelnemers de mogelijkheid hebben om rechten zo uit te ruilen dat een adequaat nabestaandenpensioen, het liefst op opbouwbasis, na invaren voor eenieder beschikbaar is.

 

 

Motie 34996-11

Deze motie vervangt motie 34996-8.

Aangezien binnen de huidige wetgeving het nabestaandenpensioen op risicobasis en de Anw-hiaatverzekering zomaar opgezegd kan worden en gegeven het feit dat pensioenfonds ABP de Anw-hiaatverzekering per 2018 liet vervallen zonder inlichting van de deelnemers en overwegende dat meerdere pensioenfondsen een regeling kennen van nabestaandenpensioen op risicobasis en/of een Anw-hiaatverzekering die ingeval van opzegging de nabestaanden van deelnemers kan confronteren met een groot gat in hun inkomen, wordt de regering verzocht het nabestaandenpensioen op risicobasis en de Anw-hiaatverzekering expliciet te beschermen conform artikel 7:977, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

 

Uiteindelijk, na wijziging, gaat het om de moties:

34996-5;

34996-6;

34996-10;

34996-11.

 

Alle bovenstaande moties zijn op 4 juni 2019 aangenomen.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships