Gelet op goed koopmansgebruik is het afschrijven op erfpachtrechten niet mogelijk

Op 25 augustus 2020 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan of gelet op goed koopmansgebruik een landbouwondernemer mag afschrijven op een tweetal erfpachtrechten.

Belanghebbende drijft een landbouwonderneming. De activiteiten bestaan uit de verbouw van akkerbouwgewassen. Belanghebbende heeft een tweetal erfpachtrechten verworven. Hij heeft het (koop)recht om de blote eigendom van de betreffende percelen te kopen dan wel om de grondeigenaar te verzoeken een voorstel te doen voor heruitgifte in erfpacht.

In geschil is of belanghebbende mag afschrijven op de beide erfpachtrechten. Volgens belanghebbende brengt het voorzichtigheidsbeginsel mee dat hij op de erfpachtrechten volledig mag afschrijven, omdat op het moment waarop hij de erfpachtrechten heeft verkregen niet zeker was of de erfpachtrechten bij het einde van deze rechten nog waarde zouden hebben.

Volgens de inspecteur heeft belanghebbende echter niet aannemelijk gemaakt dat de erfpachtrechten bij het einde van de looptijd een lagere waarde zullen hebben dan bij de verwerving.

De inspecteur heeft een bericht van het Kadaster en Wageningen Economic Research overgelegd, waaruit kan worden afgeleid dat de gemiddelde prijs van landbouwgrond in Nederland is gestegen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat belanghebbende mede gezien de door de inspecteur overgelegde informatie niet aannemelijk heeft gemaakt dat de waarde van de rechten gedurende de looptijd van het desbetreffende erfpachtrecht of per expiratiedatum zou dalen. Belanghebbende mag daarom gelet op goed koopmansgebruik niet op de erfpachtrechten afschrijven.