Hof Arnhem-Leeuwarden: Aan bv doorgeleende bijstandslening is zakelijk.

Aan bv doorgeleende bijstandslening is zakelijk.

Belanghebbende en zijn echtgenote hebben ieder 50% van de aandelen in een bv. Aan hen beide is een lening verstrekt van € 100.000,-- in het kader van de Wet werk en bijstand. In dit verband is de onderneming onderzocht en als levensvatbaar beoordeeld. Bij het verstrekken van de lening gold als voorwaarde dat het geleende bedrag wordt doorgeleend aan de bv.

Na enkele jaren gaat de bv echter failliet. Belanghebbende heeft in zijn aangifte een voorziening ten laste van zijn resultaat uit overige werkzaamheden gevormd ter grootte van de helft van de resterende lening. De inspecteur heeft deze voorziening gecorrigeerd omdat deze lening onzakelijk zou zijn.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft belanghebbende aannemelijk gemaakt dat hij, gelet op de toekomstige winstcapaciteit van de bv, zoals ingeschat door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, redelijkerwijs mocht menen dat de lening door de bv zou worden afgelost, zodat zij om die reden zakelijk was. Daarbij neemt het hof mede in aanmerking dat de door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekte lening moest worden doorgeleend aan de bv onder dezelfde voorwaarden. Het hof komt tot het oordeel dat de voorziening ten onrechte is gecorrigeerd.