Hof Arnhem-Leeuwarden: Kind verzorgt ouder, maar voldoet toch niet aan voorwaarden voor partnervrijstelling

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 juni 2019 uitspraak gedaan of er recht is op de partnervrijstelling indien in het jaar van overlijden wel een mantelzorgcompliment is ontvangen, maar in het kalenderjaar voorafgaand aan het overlijden dit compliment niet is ontvangen.

Belanghebbende heeft in 2013 aan zijn vader intensieve zorg verleend. In de loop van 2014 is de vader overleden. Belanghebbende heeft over het jaar 2013 niet en over het jaar 2014 wel een mantelzorgcompliment ontvangen. 

In de aangifte erfbelasting heeft belanghebbende een beroep gedaan op de partnervrijstelling als bedoeld in artikel 1a SW in verbinding met artikel 32 lid 1 ten vierde letter a SW. De inspecteur heeft deze vrijstelling echter niet verleend.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt vast dat niet in geschil is dat niet is voldaan aan de in artikel 1a lid 4 SW genoemde voorwaarden. Belanghebbende heeft geen mantelzorgcompliment ontvangen in verband met in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van overlijden aan zijn vader verleende zorg. Belanghebbende is echter van mening dat hij desondanks op grond van het gelijkheidsbeginsel voor de partnervrijstelling in aanmerking komt.

Het hof kan zich het gevoel van belanghebbende goed voorstellen dat hij met het verlenen van intensieve zorg voor de partnervrijstelling in aanmerking zou moeten komen. De tekst van de Successiewet en de wetsgeschiedenis kunnen echter naar het oordeel van het hof niet tot een andere conclusie leiden dan dat in onderhavig geval geen recht bestaat op de partnervrijstelling.