Hof Den Haag: Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking, maar wel een fictieve dienstbetrekking

Hof Den Haag heeft op 7 augustus 2019 uitspraak gedaan of een managementovereenkomst inhouding van loonheffing over de betaalde vergoedingen tot gevolg heeft.

Belanghebbende exploiteert een reclameadviesbureau. Belanghebbende heeft een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten met E Holding BV. De DGA van E Holding BV is E. E voert op basis van de overeenkomst de dagelijkse leiding over belanghebbende.

 

In geschil is of belanghebbende loonheffing moet inhouden op de aan E Holding BV betaalde vergoedingen.

Het geschil spitst zich toe op onder andere de volgende vragen:

  1. Is E in privaatrechtelijke dienstbetrekking bij belanghebbende

Zo de vraag onder a ontkennend wordt beantwoord:

  1. Is sprake van een fictieve dienstbetrekking ex artikel 4 onderdeel e Wet LB

 

Hof Den Haag oordeelt dat er geen privaatrechtelijke dienstbetrekking is. De inspecteur heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een gezagsverhouding. Volgens het hof is E vrij de dagelijkse leiding naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. Wel is er volgens het hof sprake van een fictieve dienstbetrekking. Er is immers de verplichting om arbeid te verrichten en er wordt loon betaald. E verricht op meer dan twee dagen per week werkzaamheden en is maatschappelijk vergelijkbaar met een werknemer. E oefent ook niet een zelfstandig beroep uit.


Volgens het hof had belanghebbende dan ook loonheffing moeten inhouden.