Hoger dagloon en tegemoetkoming sommige WW’ers

In het dagloonbesluit dat vanaf 1 juli 2015 van kracht is, wordt voor de vaststelling van een WW-uitkering  een berekeningswijze van het dagloon gehanteerd die nadelig kan uitwerken voor  flexwerkers, herintreders, starters en werknemers die na de wachttijd voor de Wet WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Het kabinet heeft besloten per 1 januari 2017 een wijziging door te voeren waardoor dit voor de hiervoor genoemde groepen WW-gerechtigden tot een hoger dagloon kan leiden en daarmee een hogere WW-uitkering. Tevens wordt door een extra wijziging in het Dagloonbesluit het dagloonverlagende effect van werkstakingen weggenomen.

Daarnaast is in een apart ministeriële regeling een eenmalige tegemoetkomingsregeling geregeld voor mensen met een WW-uitkering, welke is toegekend vanaf 1 juli 2016 maar vóór 1 december 2016, die het voordeel van de aanpassingen missen.

Bij het van kracht worden van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is het toenmalig Dagloonbesluit  zodanig aangepast dat het gemiddeld dagloon wordt berekend door het totale jaarloon uit een