Hoogte en zekerheid gaat boven keuzevrijheid en solidariteit

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in het kader van de aankomende verkiezingen drie maatschappelijke kwesties geanalyseerd die voor burgers van belang zijn. Een van die kwesties is de oudedagsvoorziening via de AOW en de aanvullende pensioenen in de tweede pijler.

Uit de analyse komt naar voren dat het leeuwendeel van de respondenten de hoogte en de zekerheid van de pensioenuitkering, hoog op hun prioriteitenlijstje hebben staan. Uitgesplitst naar inkomen en opleidingsniveau, zijn de verschillen gering en uitgesplitst naar leeftijd zijn de verschillen iets groter. Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna twee derde van de respondenten is tegen het verlagen van de pensioenen.

Vooral laag- en middelbaar opgeleiden (70%) zijn tegen verlaging van de uitkeringen. Bij de hoogopgeleiden is dat iets lager (55%). Nog belangrijker dan de hoogte van de

uitkering, scoort de zekerheid ervan. Zelfs 90% van de mensen geeft aan een lagere uitkering uit te willen ruilen tegen meer zekerheid. Hoogopgeleiden zijn hierin het meest risico-avers.

Hoogte en zekerheid van de uitkering worden geprefereerd boven solidariteit en keuzevrijheid.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel