Indeling startende werkgever: uitgaan van in eerste jaar verwachte premieloon

image_pdf

X  is op 4 oktober 2013 opgericht. Hij is voor de werknemersverzekeringen als uitzendbureau ingedeeld in premiesector 52 en heeft vanaf begin 2014 personeel in dienst dat verplicht verzekerd is. Hij heeft de Belastingdienst gemeld dat hij verwachtte in 2014 aan premieplichtig loon € 4.000.000 te betalen en het aantal werknemers geschat op 300. De Belastingdienst heeft X aangemerkt als startende ‘kleine werkgever’, waardoor voor X een gedifferentieerd premiepercentage Whk (Werkhervattingskas) van 5,4% van het premieplichtige loon zou gelden. De vraag is of X terecht is aangemerkt als kleine werkgever voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk, of aangemerkt had moeten worden als grote werkgever. In het laatste geval geldt voor haar een premiepercentage Whk van 1,03%. Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat artikel 2.17 Besluit Wfsv een specifieke regeling bevat voor startende werkgevers, die afwijkt van artikel 2.5 van dat Besluit. Aangezien de verwachting dat X in 2014 een premieplichtig loon zou uitbetalen van meer dan € 4.000.000 niet in geschil is, moet zij volgens het Hof worden ingedeeld als grote werkgever. De staatssecretaris heeft cassatieberoep ingesteld. Hij stelt dat de vraag of sprake is van een grote, middelgrote of kleine werkgever moet worden beantwoord aan de hand van de omschrijving van die begrippen in artikel 2.5 Besluit Wfsv. X moet op grond daarvan voor het jaar 2014 worden ingedeeld als kleine werkgever, aangezien door haar in het tweede jaar dat aan het premiejaar is voorafgegaan geen premieplichtig loon is uitbetaald. Volgens de Hoge Raad is de opvatting van de staatssecretaris onjuist. Artikel 2.17 Besluit Wfsv bevat een speciale regeling voor de indeling van startende werkgevers, die afwijkt van hetgeen is bepaald in artikel 2.5, lid 1, Besluit Wfsv. X wordt in het gelijk gesteld (Hoge Raad 4 mei 2018, nr. 17/02450).

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel