Informatieverstrekking over mogelijke verlenging WW- en WGA-uitkering

De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft op 28 november jl. een verzoek gericht aan de werkgevers- en werknemersorganisaties om werknemers bij de beëindiging van een dienstverband door ontbinding, opzegging, met wederzijds goedvinden of van rechtswege, te informeren over een mogelijk recht op een aanvullende uitkering na afloop van hun wettelijke uitkering.

Met ingang van 1 januari 2016 is de uitkeringsduur van de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering aangepast. De maximale duur van 38 maanden ging terug naar 24 maanden. Daarnaast is de opbouw van het arbeidsverleden dat maatgevend is voor de duur van de uitkeringen gewijzigd. Tot 1 januari 2016 gold dat voor ieder jaar arbeidsverleden recht bestond op één maand uitkering (met een maximum van 38 maanden). Vanaf 1 januari 2016 geldt dat de eerste 10 jaar arbeidsverleden nog steeds recht geven op één maand uitkering. Voor het arbeidsverleden boven de 10 jaar wordt per jaar arbeidsverleden nog slechts een halve maand uitkering opgebouwd.

 

In veel cao’s zijn afspraken gemaakt om die beperkingen te repareren. De Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) is in het leven geroepen om die reparatie uit te voeren en te begeleiden. Er zijn ook cao-partijen die de uitvoering van de reparatie op een andere manier hebben vormgegeven.

 

Het is dus mogelijk dat werknemers die langer werkloos of arbeidsongeschikt zijn na afloop van hun wettelijke uitkering nog recht hebben op een private verlenging. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers hiervan onvoldoende op de hoogte zijn.