Ingezonden stuk AMweb: Oplossing Delta Lloyd voor kosten waardeoverdracht…

image_pdf

Oplossing Delta Lloyd voor kosten waardeoverdracht lost cash flow-probleem voor de werkgever op.

Delta Lloyd claimt dé oplossing bedacht te hebben voor de aanvullende financiering bij inkomende waardeoverdrachten. Deze oplossing wordt gekregen door het pensioen in te kopen en de rentestandkorting te gebruiken voor ‘vermindering’ van de aanvullende koopsom. Hiermee wordt het gat tussen marktrente (4,9%) en het inkooptarief van 3% overbrugd. Dus feitelijk door in te kopen op basis van actuele marktrente. Hierdoor wordt inderdaad het cash flow probleem van de werkgever opgelost. Overigens ís het ook alleen maar een cash flow probleem en kan/wordt deze middels winstdeling in de toekomst weer terugverdient (afhankelijk van de toezegging omtrent indexatie uiteraard). Civieljuridisch is de oplossing van Delta Lloyd correct en niet in strijd met artikel 55 PW (zeg maar het oude artikel 7a PSW). Wel werkt deze oplossing alleen als er geen geïndexeerd pensioen is toegezegd, of zodanig is toegezegd dat de financieringssystematiek zich verhoudt tot de toezegging hieromtrent. Dit laatste zal dan een ‘meest’ voorwaardelijke indexatietoezegging, maximaal te financieren uit de winstdeling/overrente ná afloop van de rentestandskortingperiode, zijn. Hierbij mag uiteraard geen onderscheid gemaakt worden tussen de in te kopen pensioenrechten als gevolg van de waardeoverdracht en de reguliere pensioenrechten. Immers, voor wat betreft indexatie moeten alle pensioenrechten gelijk worden gehandeld, alsof deze zijn opgebouwd in de regeling. Bij het nieuwe indexatielabel – dat waarschijnlijk niet middels de bekende ‘bootjes’ zal worden vormgegeven maar met een stapel ‘euro’s – zal er dus geen euro te zien zijn. Voor de werknemer is deze oplossing dus eigenlijk een sigaar uit eigen doos. Dat wil níet zeggen dat deze niet ‘te adviseren’ valt. Immers, uiteindelijk beslist de werkgever of pensioentoezegging qua inhoud (daar waar dat mogelijk is vanuit CAO/Bpf) moet worden aangepast. Als de werkgever de kosten als gevolg van waardeoverdracht te hoog vindt kan hij toch ook besluiten om over te stappen op een beschikbare premieregeling, of om de indexatietoezegging te ‘verslechteren’.
Wel teken ik aan dat indien de oplossing van Delta Lloyd niet gepaard gaat met de juiste communicatie (die ook vereist is vanuit de Pensioenwet), ik grote problemen voorzie in de toekomst. Een ‘echte werkgever’ heeft dan ook de verplichting te communiceren. En wel zodanig dat zijn werknemers het ook nog begrijpen. Tot slot zal heel goed gekeken moeten worden naar winstdeling in de periode na afloop van de rentestandskorting, alsmede met de aanwending van deze winstdeling. Die zal er toch wel zijn?!

Mr Theo Gommer is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel